Coeli Private Equity 2016 AB (publ)- Bokslutskommuniké 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till -65 TSEK för fjärde kvartalet och -466 TSEK för helåret (-112) TSEK 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,309 SEK för fjärde kvartalet och -2,230 SEK för helåret
  • Substansvärdet uppgick till per den 31 december 2017 till 232,40 kr per aktie (236,36 kr per aktie)  
  • Nettokassan uppgick per den 31 december 2017 till 44 561 (42 713) TSEK

Kommentarer från VD

Under det gångna året så har vi utfäst allt kapital till två olika nordiska private equity fonder, finska Intera III samt svenska Litorina V. Tre portföljbolag var klara innan årsskiftet kom och i skrivande stund så har ytterligare ett portföljbolag köpts in. Den viktiga spridningen och diversifieringen över olika branscher för våra portföljbolag har bara börjat, ett säkerhetsbolag, en systemleverantör, ett konsultbolag inom infrastruktur och nu senast en färskvarudistributör. Vikten att vara diversifierad i sin investeringsportfölj blir allt tydligare i dagens relativt volatila marknadsklimat, såväl börser som fastighetsmarknader har nyligen bevisat viss orolighet.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 15.00 CET.

Prenumerera