Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2016 AB (publ) höll årsstämma den 20 april 2018 i Stockholm och beslutade
om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,15 kronor per aktie, totalt 575 000 kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindqvist. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett portföljkoncept baserat på
investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity-fonder samt
direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.
Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity- markanden i
Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna aktörerna.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2018 klockan 15.30 (CET)

Prenumerera

Dokument & länkar