Kommuniké från årsstämma i Coeli Real Estate Fund I AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Real Estate Fund I AB (publ) höll årsstämma den 8 maj 2018 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 0,82 kronor per aktie, totalt 410 000 kronor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 

Arvoden
Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

Bemyndigande till styrelsen

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Beslut om emission får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt med villkor enligt ovan är att möjliggöra ett breddat ägande i bolaget, dels att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering.  

***

 

För ytterligare information, kontakta
Mikael Larsson, VD, Coeli Real Estate Fund I AB (publ)
Telefon: 08-506 223 40
Mail:
mikael.larsson@coeli.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018 klockan 16.30 (CET)

Prenumerera

Dokument & länkar