Colabitoil Sweden AB genomför fastighetsförvärv i Norrsundet

Colabitoil Sweden AB genomför fastighetsförvärv i Norrsundet

Idag, den 6 mars 2017, meddelar Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) att bolaget genomfört ett fastighetsförvärv inför uppbyggnad av större produktionsanläggning. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 14 MSEK och avser cirka 23 hektar. Fastigheten såldes av Norrsundets Hamn AB. Handpenning om 3 MSEK har betalats och resterande del av köpeskillingen betalas i samband med att tillträdet sker. Tillträde sker efter att lantmäteriförrättning skett, vilket är beräknat att ske inom 6-9 månader. Fastighetsförvärvet är avsett att delvis finansieras av banklån om 7 MSEK. Resterande del av köpeskillingen finansieras genom den riktade nyemission som Colabitoil genomförde i december 2016/januari 2017.

Colabitoil tillhandahåller HVO Diesel genom inköp från Neste Oil, med ambitionen att bidra till framtidens fossilfria samhälle. Bolaget levererar i dagsläget till cirka 60 tankanläggningar och har en befintlig kundstock som omsätter cirka 180 MSEK på årsbasis. Colabitoil befinner sig i ett läge med möjlighet för snabb expansion, under 2016 har årsomsättningen ökat från 65 MSEK till 180 MSEK på årsbasis. Bolaget har nyligen genomfört en riktad nyemission om cirka 27,4 MSEK för att bland annat möjliggöra ökad leverans till befintliga kunder och etablering av 8-10 nya tankstationer under 2017. Mot bakgrund av redan säkrad tillgång till HVO genom avtal med Neste Oil samt fortsatt utbyggnad av bolagets distributionsnät är Colabitoils målsättning att på ett års sikt omsätta cirka 350 MSEK med ett resultat före skatt om cirka 25 MSEK.

Colabitoil arbetar i dagsläget med att sätta upp en pilotanläggning för omvandling av använda vegetabiliska oljor till biodieselolja som drivmedel. Pilotanläggningen är beräknad att vara i drift under det första kvartalet 2017 och beräknas att få en kapacitet på 1,5 miljoner liter om året, vilket kan täcka en liten del av efterfrågan från bolagets kunder. Stora delar av pilotanläggningen är anpassad för att Colabitoil ska kunna växla upp produktionen till en större anläggning. I takt med att bolagets produktionsmöjligheter ökar kan Colabitoil efterhand ersätta inköpt HVO med egenproducerad HVO med större marginal.

VD Jan Nordlöf kommenterar

”Detta förvärv ligger helt i linje med vår tillväxt och expansionsplan. Vi arbetar i dagsläget med att sätta upp en pilotanläggning. Framöver har vi för avsikt att genomföra uppbyggnad av en större produktionsanläggning – fastighetsförvärvet är ett steg    i denna utbyggnad av verksamheten.”  

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD Telefon: 072-333 70 77

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB, organisationsnummer 556478-4485, grundades 2013 och tillhandahåller genom inköp från Neste Oil andra generationens biodiesel – HVO – med ambitionen att bidra till ett fossilfritt samhälle genom att huvudsakligen distribuera men framöver även producera HVO och andra fossilfria produkter kopplat till transportsektorn. HVO är ett 100 procent förnyelsebart premiumdrivmedel som erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris. Härutöver harHVO bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre än fossil diesel. Med HVO kan förarna köra med fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reducera koldioxidutsläppen med upp till 92 procent.

Jan Nordlöf VD
Telefon 072-333 70 77
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

Fabriksvägen 53
817 30 Norrsundet
Telefon 026-10 10 40
Epost info@colabitoil.com
Hemsida www.colabitoil.com 

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar