Delårsrapport Q1 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 202 procent till 134 (44) MSEK
  • Rörelseresultatet före finansiella poster (EBITA), ökade med 423% procent till 2 112 (-653) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,27) SEK
  • Soliditeten uppgick till 49,6 (62,7)%

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2018
Vi fortsätter fokusera på expansion med nya etableringar, produktion och introduktion av varumärket Colabitoil som det hållbara alternativet på drivmedelsbranschen genom att erbjuda förnybara varor och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt samt för hälsa och klimat.

Under kvartalet hade vi en nettoomsättning på 134 MSEK vilket motsvarar en ökning om 202 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2018 ökade med 423 procent jämfört med samma period föregående år. Det första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår. 

Vi inledde kvartalet med att genomföra strukturella förändringar. Genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag för att uppnå operativa fördelar och öka insynen med syfte att göra det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet. Sedan tidigare är Colabitoil Fastigheter AB ett dotterbolag. I februari tecknades avtal med nya hyresgäster som medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8 MSEK som motsvarar 98,5 procent beläggning av uthyrbara ytor.

Colabitoil ökar fokus på forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Under kvartalet har vi förstärkt vårt team för forskning och utveckling kring råvaror för framställan av biodrivmedel och HVO, genom anställning av Shiromini Gamage som arbetar med att utveckla processen med anpassning av biobaserade råvaror i processen för framställan av drivmedel. Inom produktion arbetar 12 personer med att utveckla morgondagens förnybara drivmedel. I första hand med fokus på framställan av förnybar diesel HVO i den befintliga pilotanläggningen.

I mars hade vi den stora glädjen att meddela att vi blir "Official Supplier" till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i alpin skidåkning i Åre 2019. Med hjälp av oss kommer tävlande, leverantörer, besökare och sponsorer på världsmästerskapen i Åre ha möjligheten att tanka fossilfritt bränsle. Vi bedömer att samarbetet kan stärka Colabitoils närvaro i regionen. Vi kommer dessutom vara behjälpliga med att mäta reduktion av klimatpåverkan under världsmästerskapet.

Vi fortsätter resan mot att producera förnybara drivmedel med fabrik i Norrsundet, med offensiva mål gällande utveckling av marknaden genom att addera flera produkter till vårat sortiment. Samtidigt utvecklar vi strategier för de nya politiska regelverk som kan påverka marknaden. Vårt fokus ligger fortsatt på att nå lönsamhet i alla delar av koncernen och vi är övertygade att Colabitoil som helhet kommer stärkas under 2018 i resan mot en storskalig produktionsanläggning.

Notera
Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera