Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari-september 1999 KONCERNEN Verksamhet Columna Fastigheter är ett utvecklingsföretag på den europeiska fastighetsmarknaden. Utvecklingsarbetet sker dels genom att driva fastighetsprojekt i det egna fastighetsbeståndet dels genom aktivt ägande i fastighetsförvaltande intresseföretag. Fastighetsbeståndet som huvudsakligen innehåller kommersiella fastigheter är geografiskt koncentrerat till Storstockholm, centrala Bryssel och centrala Rotterdam. Realia AB, Criterion Properties Plc, Manhattan Center bvba och Oceanview Investments v o f är fastighetsförvaltande intresseföretag. Realia äger svenska förvaltningsfastigheter geografiskt koncentrerade till Storstockholm och Öresundsområdet. Criterion är ett projektutvecklingsföretag som äger fastigheter i södra England och Wales. Manhattan Centers fastigheter är koncentrerade till Bryssel och Oceanviews fastigheter ligger främst i Holland och där koncentrerat till Rotterdam. Columna Fastigheter förvaltar och administrerar Manhattan Center och Oceanview. Intäkter och resultat Periodens resultat uppgick till 92,9 (24,4) Mkr, vilket motsvarar 9,5 (2,7) öre per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 25,6 (23,3) Mkr motsvarande 2,6 (2,6) öre per aktie. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på vinst vid försäljning av aktier om 33,5 (0,2) Mkr samt från försäljning av valutaterminskontrakt om 17,7 (-) Mkr. Hyresintäkterna uppgick till 53,3 (103,8) Mkr. I föregående års hyresintäkter ingick även de svenska förvaltningsfastigheter som avyttrades i september föregående år. Finansiella poster Finansiella poster uppgick till 41,8 (-35,0) Mkr. Resultat från försäljning av aktier ingår med 33,5 (0,2) och valutakursförändringar ingår med 15,4 (-) Mkr. Finansiell ställning, finansiering och likviditet Eget kapital uppgick till 743,6 (637,2) Mkr och eget kapital per aktie uppgick till 0,76 (0,71) kr. Soliditeten beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen uppgick till 51 (49) procent. Räntebärande skulder ökade till 670,0 (617,9) Mkr. Den genomsnittliga upplåningsräntan vid periodens slut uppgick till 5,0 (5,3) procent. Koncernens likvida medel uppgick till 36,7 (38,3) Mkr varav spärrade och pantsatta bankmedel uppgick till 2,7 (1,0) Mkr. Investeringar Under perioden förvärvades fastigheter för sammanlagt 216 Mkr, varav 101 Mkr investerats i Amsterdam och 115 Mkr i Bryssel. Realia genomförde under andra kvartalet en nyemission till aktieägarna om 119 Mkr där Columna Fastigheter tecknade 970 555 A-aktier och 7 003 482 B-aktier mot kontant betalning av 39,9 Mkr. Försäljningar Samtliga aktier i Mandamus Fastigheter AB avyttrades under första kvartalet för 78 Mkr motsvarande 44 kr per aktie. Fastighetsbeståndet Under första kvartalet förvärvades en fastighet i Amsterdam omfattande 20 000 kvm. Två fastigheter i Bryssel omfattande 7 350 kvm uthyrningsbar area har förvärvats under tredje kvartalet. Förvärven i Bryssel finansierades delvis genom en apportemission om 75 981 578 B-aktier till en avräkningskurs om 76 öre, varvid finska Sampo-gruppen blev en av de största aktieägarna i Columna Fastigheter med 7,8 procent av kapitalet. Columna Fastigheters helägda fastighetsbestånd omfattar därefter 63 000 kvm i Sverige, 28 000 kvm i Belgien och 20 000 kvm i Holland. Intresseföretagen Intressebolagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandel från intresseföretaget Criterion redovisas med två kvartals förskjutning. Övriga aktieinnehav Den 26 mars träffades ett avtal med Lars-Erik Magnusson och Larmag-gruppen. Avtalet innebär att Columna Fastigheter förvärvade en fastighet om 20 000 kvm uthyrningsbar area i Amsterdam från Larmag-gruppen för 25 MNLG (ca 100 Mkr). Fastigheten är externt värderad till ca 100 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om ca 8 procent. På årsbasis beräknas fastigheten ge ett resultattillskott på cirka 4 Mkr. Som betalning erlade Columna Fastigheter 4 000 000 av de totalt 13 800 000 aktier i Larmag Energy NV som Columna Fastigheter innehar. Aktierna avräknades till ca 7,5 kr per styck. Därutöver avstår Columna Fastigheter från sin säljoption beträffande resterande 9 800 000 aktier i Larmag Energy. Detta värderades i avtalet till cirka 7,5 Mkr. Resterande del av köpeskillingen erlades genom övertagande av lån varför förvärvet ej hade någon likviditetspåverkande effekt. Prognos för 1999 Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till cirka 100 Mkr ( 9,7 öre per aktie ). Tidigare lämnad prognos uppgick till 85 Mkr. I prognosen ingår hittills uppkommet resultat från avyttring av aktier med 33,5 Mkr och valutakurseffekter med 15 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] MODERBOLAGET Intäkterna uppgick till 1,8 (1,3) Mkr och periodens resultat efter skatt uppgick till 77,6 (135,6) Mkr. I periodens resultat ingår vinster vid försäljning av aktier med 33,5 (0,2) Mkr, vinster vid försäljning av dotterföretag med 0 (142,7) Mkr och valuta-kursförändringar ingår med netto 15,4 (-) Mkr. Antalet aktier inklusive beslutade emissoner i Columna Fastigheter AB uppgick vid periodens utgång till 974 050 300 aktier, varav 81 000 000 A-aktier. Nominellt värde per aktie är 0,10 kr. Utestående konvertibla skuldebrev uppgår till nominellt cirka 64 Mkr och löper med fem procents ränta, vilka senast i september 2007 kan konverteras till 47,4 miljoner B-aktier. INTRESSEFÖRETAGEN Nedan redovisade uppgifter avser hela intresseföretaget. Columna Fastigheters ägarandel framgår nedan. Realia Ägarandelen i Realia vid periodens utgång uppgick till 46,7 procent av rösterna och 33,5 procent av kapitalet. Därutöver äger Columna Fastigheter konvertibla vinstandelsbevis i Realia med ett nominellt värde om 290,8 Mkr. Ägarandelen i Realia skulle efter konvertering av de konvertibla vinstandelsbevisen till B-aktier uppgå till 57,4 procent av rösterna och 51,6 procent av kapitalet. Vid konvertering till A-aktier skulle ägarandelen uppgå till 82,7 procent av rösterna och 49,3 procent av kapitalet. Columna Fastigheters styrelse har uttalat att Columna Fastigheter har för avsikt att undvika att koncernförhållande uppkommer mellan Columna Fastigheter och Realia. Realia har under 1999 genomfört två nyemissioner som tillfört bolaget 134 Mkr varav 119 Mkr med företrädesrätt för aktieägarna i Realia. Columna Fastigheter utnyttjade sin företrädesrätt. Criterion Ägarandelen i Criterion uppgick till 29,9 (29,9) procent av röster och kapital. Criterion är börsnoterat i England. Criterion ändrade under 1998 räkenskapsåret till kalenderår. Manhattan Center Ägarandelen i Manhattan Center uppgick till 50 (50) procent av röster och kapital. Resterande 50 procent ägs av den amerikanska fonden Apollo Fund II. Under första halvåret 1998 påbörjades en omfattande upprustning av fastigheten Manhattan Center. Fastigheten befinner sig under ombyggnation. För närvarande har 17 våningar av totalt 24 i kontorsdelen hyrts ut varav 12 våningar till Belgiens största försäkringsbolag AG 1824, två våningar till telefonbolaget Proximus och en våning till Sheraton. Dessutom har Proximus erhållit en option att hyra ytterligare fyra våningsplan. Varje våningsplan omfattar 1 500 kvm. Oceanview Tillsammans med den amerikanska fonden Oaktree Capital Management LLC förvärvades under fjärde kvartalet 1998 70 000 kvm kommersiella fastigheter i Holland och Tyskland, huvudsakligen belägna i centrala Rotterdam. Columnas ägarandel uppgår till 30 procent. Bokslutskommuniké 1999 18 februari 2000 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 1999 mars 2000 Ordinarie bolagsstämma 31 mars 2000 Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 5 november 1999 Anders Lövgren Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av vd Anders Lövgren eller av finanschef Gösta Lundgren, tel 08-679 05 90. Columna Fastigheter AB (publ), Mäster Samuelsgatan 4, SE-111 44 Stockholm Telefon 08-679 05 90, Telefax 08-679 05 99, e-mail: info@columna.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar