COM HEM ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att fortsätta utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 100 miljoner kronor fram till och med 30 januari 2017.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems aktiekapital genom en indragning av återköpta aktier, efter att ett tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com Hems LTIP program för 2015 och 2016. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (”MAR”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med 1 december 2016 till och med den 30 januari 2017.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 100 miljoner kronor får återköpas, varav aktier för maximalt 50 miljoner kronor får återköpas under perioden mellan 1 december 2016 och 31 december 2016 (båda dagarna inkluderade) och för maximalt 50 miljoner kronor under perioden 1 januari 2017 och 30 januari 2017 (båda dagarna inkluderade).
  5. Maximalt får 18 895 064 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 188 950 640. Com Hem äger idag 3 148 932 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Max Hellström, Presschef
Tel: +46(0)734 39 26 03
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 07:30 CET. 

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. I september 2016 förvärvades Boxer TV-access AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar