COM HEM OFFENTLIGGÖR VILLKORAD INLÖSEN AV 2014 SENIOR NOTES

Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) (”Emittenten”) har utfärdat ett tillkännagivande om villkorad inlösen av samtliga Senior Notes (”Inlösen”) om 2 500 000 000 kronor som förfaller 2019 (”2014 Senior Notes”).

Inlösen är villkorad av att en eller flera finansieringstransaktioner slutförs med villkor som Emittenten bedömer som acceptabla och som ger en tillräcklig likvid för att lösa in 2014 Senior Notes till fullo.

Com Hem kommer att utvärdera ett antal olika alternativ för att finansiera inlösen av 2014 Senior Notes, inklusive möjligheten att emittera nya obligationer, ta upp nya kreditfaciliteter, utnyttja existerande kreditfaciliteter, eller en kombination av dessa.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Max Hellström, Presschef
Tel: +46(0)734 39 26 03
press@comhem.com

Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Framtidsinriktade uttalanden
Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara, "framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna "tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar", "planerar", "avser" eller "kan" eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. I september 2016 förvärvades Boxer TV-access AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

 Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 15.15 CET.

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar