Com Hems innehav av egna aktier har passerat 5 procent

Com Hem Holding AB (”Com Hem”) meddelar idag att bolaget under pågående återköpsprogram den 21 januari 2016 köpt 72 000 aktier varvid Com Hems innehav av egna aktier därefter uppgår till sammanlagt 10 388 171, motsvarande 5,03 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (206 643 376).

Com Hem har därmed återköpt egna aktier i marknaden för sammanlagt 765 MSEK i enlighet med det mandat styrelsen fick på årsstämman den 21 maj 2015.

Com Hem fortsätter i enlighet med mandatet att återköpa upp till 10 procent av egna aktier fram till nästa årsstämma.

Ytterligare information om Com Hems återköpsprogram: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/aktien/aterkop-av-egna-aktier/

För ytterligare information, kontakta:

Investerare och analytiker
Caroline Tivéus, IR-chef
Tel: +46(0)734 39 08 67
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com

Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2016 kl. 08:00 CET.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.

Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 200 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Om oss

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar