CombiGene deltog i positivt möte med europeiska läkemedelsmyndigheten

All utveckling av nya och unika behandlingsterapier för människor såväl som för djur kräver ett nära samarbete med de myndigheter som i slutändan avgör om produkten ska godkännas för försäljning.

I Europa är det EMA (European Medicines Agency), för närvarande lokaliserat till London, som ansvarar för godkännande av nya genterapier. För att underlätta förståelsen av nya idéer och
nya behandlingsmetoder har EMA etablerat en Innovation Task Force (ITF) som består av erfarna vetenskapliga bedömare och personer med expertis inom medicinska innovationer. Varje år väljer ITF ut ett mindre antal företag för djupare diskussioner. ITF har ingen formell roll vad gäller godkännande av nya behandlingsmetoder, utan har etablerats för att skapa en möjlighet för företag att få ta del av synpunkter och råd från EMA:s experter.

CombiGenes läkemedelskandidat för svårbehandlad epilepsi, CG01, kvalificerade sig under 2018 för ett ITF-möte tillsammans med Panions motsvarande veterinärmedicinska terapi, som vilar på samma vetenskapliga grund. Innan junimötet i London fick EMA ta del av en omfattande och grundlig dokumentation gemensamt sammanställd av CombiGene och Panion.

Vid mötet var det David Woldbye, docent vid Köpenhamns universitet, som stod för den vetenskapliga sakkunskapen kring CombiGenes och Panions utvecklingsprojekt, medan CombiGenes Chief Research and Development Officer, Karin Agerman ledde diskussionen kring tillverkning och produktutveckling. Frågor relaterade till veterinärmedicin besvarades av Panions VD, veterinär Anja Holm.

”Mötet med EMA var mycket givande”, säger Karin Agerman. ”I ITF-panelen fanns representanter från såväl humanmedicin som veterinärmedicin. Diskussionerna fördes i en positiv och öppen anda och CombiGene fick flera värdefulla synpunkter på den process för produktionsutveckling som vi just nu bedriver med vår samarbetspartner CGT Catapult.”

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar