Delårsrapport Januari - mars 2018 för CombiGene AB (publ)

Första kvartalet januari - mars 2018

  • Nettoomsättning: 0 (3 000) TSEK
  • Resultat efter finansiella poster: -1 999 (249) TSEK
  • Resultat per aktie: -0,12 (0,02) SEK

Verksamheten under första kvartalet 2018

  • CGT Catapult och CombiGene tillkännagav 12 januari att de kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocessen för CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter till kliniska försök.
  • Finala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visade att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir såväl färre som kortare. Ett par av djuren blev helt anfallsfria av behandlingen. Det har i studien inte heller förekommit några observerade biverkningar.
  • Den företrädesemission som CombiGene AB genomförde under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillförde bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång.

Om CombiGene
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men den plattform som vi nu skall utveckla tillsammans med Catapult kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.

VD har ordet
2017 var ytterligare ett år då CombiGene konsekvent levererade enligt plan. Såväl vår långtidsstudie som vår human expressionstudie genomfördes enligt våra ursprungliga intentioner och redan under slutet av 2017 fick vi positiva toplineresultat. De positiva resultaten har sedan bekräftats av finala data som presenterades under årets första kvartal. Under kvartalet genomförde CombiGene också en företrädesemission som tecknades till 22,5 procent och tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, cirka 0,3 MSEK.

Företrädesemissionen
Emissionen genomfördes i syfte att stärka CombiGenes rörelsekapital för att kunna genomföra nästa steg i utvecklingen av CombiGenes terapi mot svårbehandlad epilepsi i samarbete med brittiska Catapult.

När styrelsen fastslog villkoren för emissionen hade vi levererat mycket positiva data från vår långtidsstudie och vi fick bra respons från aktiemarknaden. Tyvärr gick det inte många dagar tills marknaden hamnade i en generellt negativ utveckling med konsekvensen att aktiekurserna överlag föll kraftigt. Då villkoren i emissionen inte gick att ändra var förutsättningarna att fylla emissionen borta. Låt mig rikta ett stort och varmt tack till de aktieägare som var med i emissionen. Jag har sagt det tidigare, men Ert stöd är enormt viktigt för CombiGenes fortsatta resa, i första hand för att för första gången erbjuda en behandling för läkemedelsresistenta epilepsipatienter.

På kort sikt får det begränsade deltagandet i emissionen ingen praktisk betydelse. CombiGenes verksamhet fortsätter som tidigare med oförändrade planer, ambitioner och målsättningar. Att vi tidigare än planerat behöver tillföra Bolaget mer kapital är uppenbart och CombiGenes styrelse och ledning arbetar för närvarande för att hitta den bästa lösningen för detta. Självfallet har vi lärt oss mycket av den senaste emissionen och jag är övertygad om att när vi återkommer är det med ett erbjudande som är attraktivt för marknaden.

Affärsutveckling
Vi har inlett en intensifiering av arbetet med affärsutveckling och det är med glädje jag kan meddela att vi förstärkt organisationen med Karin Agerman i rollen som Chief Research & Development Officer. Hennes gedigna erfarenhet och nätverk är precis vad vi behöver i arbetet framåt.

Epilepsiprojektet – vad händer nu?
Under årets första kvartal inträffade två händelser av vikt. Vi fick positiva finala data från vår prekliniska långtidsstudie och vi tecknade ett samarbetsavtal med den brittiska organisationen CGT Catapult.

Finala data från långtidsstudien bekräftade att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. De epileptiska anfallen i behandlade djur var såväl färre som kortare. Ett par av djuren blev helt anfallsfria av behandlingen. Det har i studien inte heller förekommit några observerade biverkningar.

Under inledningen av januari tillkännagav vi att CGT Catapult och CombiGene kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocessen för vår läkemedelskandidat CG01. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som gör det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

2017 var ett år med flera tydliga milstolpar. 2018 kommer att bli ett minst lika intensivt år, men milstolparna kommer inte att vara lika synliga. Mycket energi kommer självfallet att läggas på det utvecklingsarbete vi genomför tillsammans med CGT Catapult, men vi förväntar oss inte att vara klara med detta arbete under innevarande år. Vår målsättning är att ha genomfört alla stegen i utvecklingsarbetet så att vi kan påbörja den första kliniska studien.

Jag är mycket stolt och mycket glad över vårt samarbete med CGT Catapult. De är välrenommerade för sin spjutspetskompetens och sin toppmoderna infrastruktur för avancerade terapeutiska medicinska produkter. Vi utvärderade ett flertal tänkbara samarbeten, men kunde inte ha valt en bättre partner. Att CGT Catapult valt att arbeta med CombiGene säger också mycket om det förtroende de har för oss och för vår unika teknologi. Min tro på CombiGene som bolag och på framtiden för genterapin är orubbad.
Jan Nilsson
VD

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar