Delårsrapport januari-september 2015 för CombiGene AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -1 328 (-46) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,12 (-0,01) SEK.   
 • Likviditeten vid periodens utgång: 10 632 (214) TSEK.
 • Soliditeten vid periodens utgång: 98 (99) %.
 • Validering av EPO-patent slutförd i 10 europeiska länder.
 • Kontraktsforskningsavtal signerade med Lunds respektive Köpenhamns universitet.
 • Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildat.

Januari-september

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -4 103 (-62) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,40 (-0,01) SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Anställning av en CSO.
 • Den första utav två teckningsperioder för teckningsoption TO 1 avslutad, i vilken nyttjades 37 970 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

VD har ordet

Det tredje kvartalet har inte varit fullt lika händelserikt som det andra kvartalet, och några riktigt oväntade nyheter har vi tyvärr inte kunnat rapportera. Det betyder dock inte att det har varit overksamt, och mycket av det som gjorts kommer att kunnat skördas senare. T ex arbetet med den nya websiten, som har varit viktigt eftersom en tvåspråkig och förtroendeingivande website är ett måste i samband med alla kontakter som tas utanför Sveriges gränser. Vi har också sökt och slutligen funnit en kvalificerad och trovärdig firma som ska göra en oberoende analys och värdering av CombiGene.

På ett givande styrelse- och strategimöte som hölls i Kivik 19-20 augusti avhandlades både stora och små frågor inför framtiden. En diskussionspunkt gällde huruvida det var dags att utöka teamet, i så fall med vilken befattningshavare? Valet föll på att hitta en Chief Scientific Officer med djupa kunskaper inom på genterapi och genvektorer, eftersom detta är en kompetens som inte lätt kan tillgodoses med konsulter och andra externa rådgivare. Rekrytering påbörjades, och den 12 oktober kunde Casper René Götzsche börja sin första arbetsdag hos CombiGene i Lund. Han har snabbt blivit ett viktigt stöd för mig och ett nödvändigt komplement till de båda vetenskapliga grundarna.

Vad händer i omvärlden? Det korta svaret på det är, att det händer en hel del inom genterapiområdet, med allt fler kliniska projekt, deals och finansieringar av nya bolag. Inte minst inom CNS området till vilket epilepsi hör. Någon konkurrent inom genterapi mot epilepsi har vi dock inte kunnat upptäcka, och inte heller några genombrott i den konventionella läkemedelsutvecklingen. För att citera vad opinionsledande epilepsiläkare sagt i en amerikansk marknadsrapport som vi tagit del av:

Do we need the sixth or seventh sodium blocker? Do we need the tenth calcium channel modulator? …If you ask me, my wish list would be disease-modifying drugs that you could use once or twice … and that would stop the process.”

För att på ett lättfattligt och intressant sätt beskriva vad som händer i omvärlden har vi nyligen bett en bloggare och nyhetsbrevs-skribent i New York bevaka epilepsi respektive genterapi och ta med det i sitt nyhetsbrev. Det kan också bli ett sätt för Combigene att få uppmärksamhet utomlands. Vi hoppas få läsa hans första nyhetsbrev på detta tema innan jul.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under tredje kvartalet juli-september 2015

Den viktigaste aktiviteten inom utvecklingsprojektet har varit tillverkningen av ett antal vektorer hos det nya zeeländska bolaget GeneDetect. Beställningen utökades jämfört med vad som ursprungligen planerades vilket bidrog till en smärre försening så att leveransen skedde först i fjärde kvartalet. Under tiden fortsatte planering och förberedelser inför de försök som ska göras med vektorerna.

Kontraktsforskningsavtal med Lunds respektive Köpenhamns universitet slutförhandlades och signerades i juli, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande i början på augusti. Fortsatta kontakter har skett med ett bolag med kapacitet för storskalig GMP-tillverkning av vektorer, men inget kontrakt har signerats. I början av tredje kvartalet konstaterades att validering av EPO-patentet i de 10 utvalda länderna kunde betraktas som slutförd.

Dotterbolaget CombiGene Vet AB registrerades hos Bolagsverket i början av augusti och gjorde strax därpå den planerade utbetalningen av en ovillkorad sponsring av en studie av behandling av epilepsi hos hundar som utförs av en grupp danska forskare och veterinärer. Förberedelser och rekryteringsarbete för denna studie påbörjades under september men i skrivande stund har ännu inga hundar behandlats.

I slutet av augusti hölls ett tvådagars strategimöte med styrelsen, VD och de vetenskapliga grundarna, där såväl det kommande året som det längre perspektivet avhandlades.

Under september gjorde VD tre investerarpresentationer varav en videofilmades. En videofilmad intervju har även gjorts av PharmaTelevison i Oxford och sändes ut i samband med att bolagets nya tvåspråkiga website lanserades i fjärde kvartalet.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

Bolaget har under perioden registrerat CombiGene Vet AB som ett helägt dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur. Dotterbolaget har under perioden endast haft en kostnad om 216 tkr avseende sponsring av en dansk forskningsstudie. Då dotterbolaget ännu inte bedöms som väsentligt har CombiGene AB valt att inte upprätta någon koncernredovisning. För att ändå visa en rättvisande bild över förhållandet har andelarna i dotterbolaget skrivits ned med motsvarande kostnaden i dotterbolaget. Nedskrivningen redovisas under "Finansiella poster". Vid periodens utgång fanns det 84 tkr i likvida medel i dotterbolaget CombiGene Vet AB, vilket motsvarar det bokförda värdet av Andelarna i dotterbolaget.  

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-september. Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgår till -3 887 TSEK och för tredje kvartalet till -1 112 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under tredje kvartalet har hänfört sig till forskning & utveckling samt arvoden till VD och konsulter.  

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-september uppgår till 5 439 TSEK och för tredje kvartalet till -2 091 TSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 10 632 TSEK. Soliditeten uppgår till 98 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 11 344 000 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Det fanns även 1 250 000 teckningsoptioner. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 0 (-), av vilka 0 (-) är kvinnor. VD och projektledare Bengt Westrin är anlitad på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB. Efter periodens utgång skedde en anställning av en CSO på heltid.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under tredje kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För de kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte ändras.

Principer för delårsrapportens upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari 2016.

Lund den 18 november 2015, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Taggar:

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar