Noteringsemission tecknad till cirka 493 %

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 493 %. CombiGene tillförs därmed cirka 11 MSEK efter noterings- och emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK och har efter emissionen 429 ägare. Avräkningsnotor skickas ut den 27 april 2015.

VD Bengt Westrin kommenterar:

Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till CombiGene, och tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Vi befinner oss i en period då många bolag genomför noteringsemissioner. Konkurrensen om kapital och uppmärksamhet är stor, och därför känns det särskilt tillfredsställande att vår emission inte bara fulltecknats utan även blivit kraftigt övertecknad.

Emissionslikviden kommer användas för att slutföra utformningen av den vektor med vars hjälp de önskade generna ska levereras till de epileptiska cellerna, och sedan testa den i in vitro och in vivo studier för visa dels att den är effektiv och dels att den är säker. Parallellt med detta arbete kommer vi att etablera en dialog med regulatoriska myndigheter, fördjupa vår affärsplan samt förbereda för den första kliniska studien som vi hoppas ska kunna starta 2017. Den studien kan bli den första någonsin där genterapi testas på epileptiska patienter.

Tillsammans med våra vetenskapliga grundare, som arbetat hårt och länge för att detta skulle bli möjligt, kavlar jag nu upp ärmarna och sätter igång. Än en gång, välkomna till CombiGene.

Tilldelning
Med anledning av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. I enlighet med tilldelningsprincipen, varvid målet är att bredda ägarbasen och därmed öka spridningen av CombiGenes aktie bland allmänheten, kommer samtliga tecknare i första hand tilldelas 500 units och därefter pro rata. Undantaget är VD Bengt Westrin som på förhand garanterats tilldelning om 25 000 units i enlighet med tilldelningsprincipen.

Första dag för handel
Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget beräknas bli den 25 maj 2015. Handelsbeteckningen för aktien är COMBI med ISIN-kod SE0006504593 och för teckningsoptionen COMBI TO 1 med ISIN-kod SE0006510178.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i CombiGene att uppgå till 11 344 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 134 400 SEK. Därutöver kommer det att finnas 1 250 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptionen
En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen sju kronor och femtio öre (7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med den 12 oktober 2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 8 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Kort om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar