Nyemissionen registrerad

CombiGene AB genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 6 april 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 12 april 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 18 april 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i CombiGene ökat med 67 559,60 SEK genom emission av 675 596 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 719 782,60 SEK fördelat på 17 197 826 aktier.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar