Combitech redovisar helårsrapport för 2012

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin årsrapport för 2012. Företaget når en försäljningstillväxt om 41 procent med fortsatt god lönsamhet. Antalet medarbetare har vuxit med knappt 400, mycket till följd av två företagsförvärv samt ett nytt utvecklingscenter i Trollhättan.

Combitech uppvisade under 2012 en stark ökning i både orderingång (28 procent) och försäljning (41 procent). Försäljningen uppgick till 1 410 MSEK, en tillväxt som till stor del förklaras av förvärven av Sörman Information och del av norska Bayes Risk Management. Combitech har dessutom etablerat ett utvecklingscenter i Trollhättan där en majoritet av personalen rekryterades från Saab Automobile. Tillväxten under 2012 var störst inom kundsegmenten försvarsindustri och flygindustri.

Under 2012 skedde flera viktiga händelser hos Combitech:

  • Ett flertal betydande avtal tecknades, bland annat med Försvarets Materielverk, Kockums och Oslo Lufthavn.
  • Combitech etablerade ett utvecklingscenter i Trollhättan som erbjuder kompletta utvecklingsuppdrag inom nordisk industri, inklusive flyg- och fordonssektorn. Målet är att sysselsätta över 200 medarbetare. Idag har centret 115 anställda, varav en majoritet arbetar med konstruktionsuppdrag kring JAS 39 Gripen.
  • I januari förvärvades Sörman Information med cirka 170 medarbetare. Företaget levererar tjänster och lösningar inom teknisk informationshantering vilket innebär att Combitechs tjänsteportfölj breddades.
  • I augusti förvärvades 70 % av det norska konsultbolaget Bayes Risk Management, som erbjuder riskanalystjänster till olje- och gassektorn, samt finansmarknaden. Förvärvet är en del av Combitechs tillväxtstrategi på den norska marknaden.
  • Combitechs verksamhet genom det norska dotterbolaget visar fortsatt tillväxt, med prestigefulla uppdrag för bland annat Oslo Lufthavn och kring utbyggnaden av nödkommunikationsnätet Nødnett.
  • Totala antalet medarbetare ökade med 389 personer till totalt 1287.

– 2012 har varit ett händelserikt och väldigt positivt år för oss. Förvärven tillsammans med utvecklingscentret i Trollhättan har skapat stora tillväxtmöjligheter som vi snabbt har lyckats ta tillvara på. Vi har breddat vår tjänsteportfölj ytterligare och trots en nedgång i den allmänna konjunkturen ser vi en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster, säger Marie Bredberg, VD på Combitech.

Orderläge
Orderingången under året var stark och ökade jämfört med föregående år med 28 procent. Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag ofta kopplade till ramavtal.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna ökade under året med 41 procent till 1 410 MSEK, mycket till följd av företagsförvärven och utvecklingscentret. De största ökningarna sker inom industri- och försvarsindustrisegmenten. Försäljning till andra kunder än Saab ökade, liksom försäljning inom Saabkoncernen. Affärer med andra kunder än Saab uppgick till 58 procent (62). Försäljningsintäkter på marknader utanför Sverige uppgick till 3 procent (2 procent).

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 33 procent till 122 MSEK, som en följd av genomförda förvärv under året samt en stark organisk tillväxt. Lönsamheten var 8,7 procent (9,2 procent), en minskning till följd av integrationskostnader hänförliga till förvärv som skett under året.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet påverkades av företagsförvärven och uppgick till -43 MSEK.


För ytterligare information

Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har cirka 1300 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige, och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

Taggar:

Prenumerera