Halvårsrapport för tiden 2014-09-01 till 2015-02-28

Perioden i sammandrag:

Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 182 (199) tkr.

Periodens resultat uppgick till -280 (-287) tkr.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 (448) tkr.

Antalet utestående aktier: 6 482 898 st.

Inom ramen för licensavtal upplåter CWS sin revolutionerande teknik till fönsterbranschen.

CWS gör fönster till Clean Tech produkter.

Verksamheten
En viktig milstolpe i bolagets teknikutveckling utgörs av färdigställandet av CAD/CAM ritningar för beslag, karm och båge. En visningsbar prototyp baserad på CWS senaste teknologi har tagits fram. Funktionen hos denna första prototyp överträffar förväntningarna. Vissa modifieringar krävs dock för att erhålla en produktionsfärdig lösning.

Som tidigare meddelats upphörde CWS deltagande i EU-projektet A2PBEER i oktober 2014. Det finansiella stödet från EU har varit betydelsefullt i samband med ovannämnda arbete. Emellertid är det nu fördelaktigare ur flera aspekter för CWS att arbeta vidare utanför projektet.

Paradigmskiftet att kunna vända fönsterbågen 180 eller 360 grader med åtföljande användarvänlig och säker låsning är iögonfallande inte minst för våra tilltänkta partners. Under sommarsäsongen är solskyddsglaset på utsidan och bromsar instrålning av värme. Inför vintern vändes fönsterbågen 180 grader så, att solskyddsglaset befinner sig på insidan mot rummet. Solstrålningen värmer då innerrutan. Därmed fås en radiatoreffekt.

Det dynamiska u-värdet sänks med icke mindre än O,6 enbart tack vare vändningarna säsongsvis.

Visningsmodellen är viktig i kontakterna med branschaktörer och tänkta investerare.

Professor Björn Karlssons beräkningar avseende energisbesparingar är viktiga beslutsunderlag för branschaktörer.

Efter perioden
Ännu en milstolpe: Förhandlingar om licensavtal med en ledande fönstersystemtillverkare kommer att ske vecka 20.

Denna firma har uttalat intresse för att utföra de ovannämnda modifieringarna inför produktion. Som ett led i förberedelsearbetet har parterna just ingått sekretessavtal.

I nuläget diskuterar CWS även med en stor fönstertillverkare i Norden och en framstående tysk dito.

Bolaget har framförallt efter perioden fått ägna mycket kraft och tid åt redovisning inför EU- kommissionen. Såväl klassificering av kostnader som elektroniska rapportsystem är invecklade. Slutgiltig rapport skall avläggas innevarande månad.

PCT-förfarandet för senaste patentansökan har inletts.
Bolagets VD, huvudägare och tillika uppfinnaren, Hans Öhman, har privat tvingats betala PCT-avgiften, då bolaget saknar medel härför. Då ingen lön utgått under fyra år har bolaget inte heller betalat för VD:s utvecklingsarbete.
För att bolaget likväl skall kunna kommersialisera tekniken har ett exklusivt huvudlicensavtal ingåtts mellan bolaget och Hans Öhman avseende den nya tekniken. Bolagets motprestation är endast att stå för patentkostnaderna.

Finansiering
Bolagets likviditet och soliditet är låga. Försäljningsvärdet av de immateriella tillgångarna bedöms emellertid uppgå till minst anskaffningsvärdena av desamma.

Med ovannämnda fönstersystemtillverkare diskuteras en betydande initial lumpsum till CWS.

Del 2 av kapitalanskaffningsplan:
Intresset kvarstår hos den grupp som med framgång testat vändningsförfarandet i verkligt solljus. Flera händelser bl.a. av familjekaraktär har kommit emellan.

Sammanfattning
Med användandet CWS fönsterbeslag åstadkoms win-win-win situationer:

– Klimatet gynnas av kraftigt reducerade CO2 utsläpp i länder där fossilt baserad energi tillförs byggnader.
– Energikostnader sänks.
– Aktörerna i värdekedjan kan höja sina marginaler, då ett stort mervärde erbjuds slutkunden.

Därmed är bolaget väl positionerat och förberett för att utgöra en väsentlig del i en utveckling av fönsterbranschen internationellt.

Styrelsen ser med tillförsikt fram emot resultatet av pågående marknadsbearbetning.

Uppgift om revisorsgranskning
Halvårsbokslutet har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Kvartalsredogörelse för 3:e kvartalet för räkenskapsåret 2014/2015 publiceras den 2 juli 2015.

Göteborg den 24 april 2015

CWS Comfort Window System AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Med ett nytt patenterat fönsterbeslag ska Comfort Window etablera en ny fönsterstandard som förbättrar inomhusklimatet, reducerar kostnaderna för uppvärmning och kylning och förstärka skyddet mot inbrott samt säkerheten vid tvättning av fönstret.

Prenumerera

Dokument & länkar