Delårsrapport kvartal 3 Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529

Tredje kvartalet, november 2017 - januari 2018

• Nettoomsättningen ökade med 45% och uppgick till 869 Tkr (598 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -1,857 Tkr (-1,712 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0.26 kr (-0.32 kr)

De tre första kvartalen, maj 2017 – januari 2018

• Nettoomsättningen ökade med 23% och uppgick till 2,118 Tkr (1,726 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -4,846 Tkr (-3,284 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0.68 kr (-0.61 kr)

Väsentliga händelser under kvartal 3, Marknad och försäljning:

• Orderingången ökade med drygt 170% under Q3 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 743 Tkr (643 Tkr). Bolagets avtalskunder inom smarta hem har tydligt kommit igång med sina beställningar under kvartalet.

• Förfrågningsunderlag från en större aktör inom lägenhetssegmentet gick under september ut till ett antal bygg- och elinstallationsbolag avseende två flerbostadsprojekt, där CompareIT:s smarta hem system baserat på produkten Home Line™ har valts. I de aktuella projekten kommer Home Line™ levereras förprogrammerad och installeras i elcentraler från Alcadon AB. Order förväntas i slutet av året eller i början av 2019.

• Västkuststugan AB med varumärket VästkustVillan samt dotterbolaget Borohus AB har valt att sätta in Compare-IT:s smarta hem paket som standard i sina villor och fritidshus. Compare-IT erbjuds initialt som tillval och som standard från 180601. Västkuststugan AB är en större aktör och bygger mellan 3-400 hus per år.

• Compare-IT verkar för att hemmets fasta installationer skall vara integrerade och kunna styras samordnat för att ge de boende bästa komfort och trygghet från den dagen man flyttar in i sitt nya hus eller lägenhet. Compare-IT har som ett led i denna strategi nu även integrerat mot Inwido Sverige – Sveriges största leverantör av fönster och en av de ledande leverantörerna inom dörrar.

• Bolaget har tecknat avtal med Lindén Villan, som från och med nu erbjuder Compare-IT:s smarta hem lösning som standard. Compare-IT har därmed kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar totalt ca 945 hus årligen. Detta motsvarar drygt 7% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 13 250 småhus under 2017.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 

• Compare-IT har tecknat avtal med Bysnickaren Förvaltnings AB med varumärkena Östkustvillan och Östkuststugan omfattande 5-10 småhus per år med planer på radhusprojekt. I och med detta avtal har Compare-IT kontrakterat motsvarande 950 småhus/år.

• Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) meddelade den 15 februari 2018, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 augusti 2017. Företrädesemissionen omfattar högst 1 787 250 aktier till en teckningskurs om 6,20 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför Compare-IT cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.  Emissionen skall användas till att vidareutvecklaveckla mjukvaruplattformen för en digital tjänsteaffär, produktionsutveckla Home Line™ för att öka marginalen, öka fokus för försäljning samt skapa finansiell uthållighet på en omogen marknad.

• Bolaget meddelade den 28 februari att Compare-IT och Softhouse ingår ett strategiskt partnerskap för att ta fram en integrationsplattform för smarta fastigheter. I samband med detta investerar Softhouse Invest i Compare-IT och tecknar drygt 13% av företrädesemission. Softhouse är en välrenommerad IT-konsult som via Softhouse Invest investerar inom segment där man ser en stor utvecklingspotential.

• Memorandumet offentliggörs den 2 mars 2018.

VD har ordet

Det är glädjande att konstatera att Compare-IT lämnar ett framgångsrikt 2017 bakom sig. Bolaget har hittills slutit samarbetsavtal med elva hustillverkare som tillsammans står för en årsvolym motsvarande drygt sju procent av samtliga småhus som byggs i Sverige. Det ger Compare-IT en god marknadsposition inom smarta hem i Sverige. En viktig faktor till denna framgång är lanseringen av den nya produktserien Home Line™ under 2017.

Compare-IT går nu in i en fas där fokus ligger på en förbättrad implementering av Bolagets tekniska lösningar till slutkund, fördjupade dialoger med befintliga samarbetspartners samt bearbetning av nya potentiella partners och projekt. Bolaget kommer under det kommande året att börja bearbeta den nordiska marknaden. Compare-IT kommer även att lägga fokus på att utveckla en digital affär, som skapar mervärden och ökad konkurrenskraft för våra professionella kunder.

Under det gångna året har flera saker utvecklats över förväntan, i synnerhet våra framgångar på marknaden med den framstående position vi tagit på småhusmarknaden.
Under hösten 2017 meddelade vi att Compare-IT planerats in på två lägenhetsprojekt som uppförs av en större aktör. För närvarande ligger projekteringsunderlag ute för offert och vi förväntar oss att order inkommer till oss i slutet av året eller i början av 2019. Leveranser av den mer skalbara produkten Home Line™ till lägenhetssegmentet innebär goda möjligheter till accelererad tillväxt.

Under det gångna året har flera saker utvecklats över förväntan, i synnerhet våra framgångar på marknaden med den framstående position vi tagit på småhusmarknaden. Samtidigt kan konstateras att det har tagit längre tid än förväntat att komma igång med leveranserna till de kontrakterade småhustillverkarna. Nu börjar dock leveranserna komma igång på allvar vilket syns tydligt i faktureringen för Q3 och förväntas bli ännu tydligare i Q4 då orderingången ökat ytterligare under det fjärde kvartalet. Vi uppskattar att Bolagets omsättning kommer öka väsentligt under kommande räkenskapsår då effekten av ingångna avtal blir mer påtaglig.

Vår målsättning är att hustillverkare och byggbolag ska erbjuda Compare-IT:s smarta hemlösningar som standard i alla nyproducerade bostäder. Denna utgångspunkt genomsyrar hela vår verksamhet och vi har under det gångna året fokuserat på att erbjuda våra kunder kostnadseffektivitet i hela processen, från planering/inköp till installation/driftsättning och slutligen leverans. En sådan process är en förutsättning för att byggherren ska kunna erbjuda våra lösningar som standard.
Compare-IT sätter användarvänlighet högt och det ska vara enkelt och intuitivt att bo och leva med Compare-IT:s smarta hem-lösning. Alla ska kunna nyttja de fördelar kring trygghet, säkerhet och komfort som Compare-IT tillhandahåller – oavsett teknikintresse. Vi har nyligen lanserat uppdaterade appar för iOS och Android samt en ny version av ”Mina Sidor” vilket enkelt möjliggör programmering av funktioner för de som har ett större intresse av att göra egna anpassningar av sitt system.

Vi vill att hemmets fasta installationer ska vara integrerade och fungera tillsammans från det att den boende flyttar in. Bolagets framväxt på marknaden under senaste året har gjort det intressant för andra aktörer att samverka med oss. Vi integrerar för närvarande vårt system mot Inwido Sverige, som är Sveriges största leverantör av fönster och även en ledande leverantör inom dörrar. Vi har sedan tidigare även gjort integrationer mot Nibe och ID-Lock. Vi tror starkt på en öppenhet och att vi tillsammans med andra bolag, som tillhandahåller smarta produkter kan skapa gemensamma lösningar som är till stor nytta för boende och fastighetsägare. Vi räknar med att utveckla ännu fler samarbeten under kommande året.

Sammantaget har vi idag en unik, skalbar och kommersiell lösning för smarta hem. Vi har slutit avtal med ett flertal hustillverkare och skaffat en bra position på marknaden. Vi vill nu ta nästa steg och utveckla fler smarta digitala tjänster som baseras på användardata och som adderar ytterligare värde till boende och fastighetsägare. Vi genomför nu en offensiv emission för att inte tappa momentum utan ta vara på de fina möjligheter som erbjuds oss. Vi ser med mycket stor tillförsikt på framtiden.
Kerstin Lindkvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB

Från avtal till order

Uthållighet är en viktig egenskap för att långsiktigt lyckas i en bransch med så långa ledtider som byggbranschen har. Därför är det mycket glädjande att orderingången har ökat kraftigt under kvartalet och uppgick till 1 743 Tkr (643 Tkr) vilket är en ökning med 171%. Även februari 2018 har uppvisat en stark orderingång. Det är ett starkt bevis på att avtalskunderna börjar komma igång med sina leveranser. Vi uppskattar att Bolagets omsättning kommer öka kraftigt under kommande räkenskapsår då effekten av ingångna avtal blir mer påtaglig. Smarta hem utgör en allt större del av omsättningen och utgjorde ca 65% och kommersiell belysningsstyrning ca 35% av omsättningen t o m Q3.
Ett viktigt fokus under perioden har varit att förbereda produktserien Home Line™ för volymproduktion och detta arbete fortsätter under 2018 med mål och syfte att öka bruttomarginalen och göra produktionen mer effektiv för större volymer.
Bolaget uppskattar att break-even uppnås vid en årlig leverans av 1 200-1 300 småhus och radhus, vilket är en revidering i positiv riktning sedan halvårsrapporten och baseras på en kombination av lägre kostnadsnivå och ökad snittintäkt per småhus genom större leveransåtagande. Till detta tillkommer lägenhetsprojekt och kommersiella projekt. Break-even beräknas enligt tidigare kommunikation uppnås under 2019.

Försäljningsutveckling småhusbyggare

De 11 småhusbyggare som erbjuder Compare-IT som standard utgör en stark bas för framtida omsättning. Att komma från avtal till order är viktig process. Under Q3 kan vi konstatera att inköpen kommit igång.
Svensk Husproduktion (med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus) har påbörjat sina avrop under Q3. Svensk Husproduktion är den småhustillverkare som var först ut med att erbjuda Compare-IT:s smarta hem lösning som standard.
Vad gäller övriga kontrakterade hustillverkare har de flesta kommit igång med inledande order. I synnerhet Västkuststugan (med varumärket VästkustVillan och dotterbolaget Borohus) har haft en stark start. Som tidigare nämnts är det långa ledtider och Bolagets bedömning är att det tar upp till ett år efter avtalssignering innan leveranser börjar komma igång på allvar. Dock noteras att nya hustillverkare kommer igång snabbare vilket kan bero på att Bolaget fått mer erfarenhet kring vissa frågeställningar och har en mer strukturerad försäljnings- och utbildningsprocess gentemot nya hustillverkare. Bolaget uppskattar att effekten av ingångna avtal är under fullt genomförande i början av 2019.
Bolagets omsättning för årets första tre kvartal baseras på leverans av Compare-IT:s system till ett 40-tal hus. I detta ingår en del större villa projekt med högre snittvärde, enskilda styckehus och avtalshus. Bolaget förväntar sig att leverera och fakturera cirka 700-800 småhus under kommande räkenskapsår, 2018/2019. Till detta tillkommer lägenhetsprojekt och kommersiella projekt. Bolaget bedömer även att föregående års positiva trend av nya avtal med hustillverkare kommer att hålla i sig även under 2018. Rimligen bör Bolaget nå nya avtal om åtminstone ett antal hundra hus under 2018. Det bör poängteras att det finns en stor osäkerhet kring när nya avtal ingås och magnituden av dessa avtal. Det finns även en viss risk för förseningar av leveranser för ingångna avtal.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Compare-IT Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar