Marknadsmeddelande 43/18 - Information om företrädesemission i Compare-IT Nordic AB

Den 21 februari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (COMPIT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 22 februari 2018. 

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,20 SEK (1:4 á 6,20 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 5 mars 2018 till och med den 22 mars 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 5 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 5 mars 2018 till och med den 26 mars 2018.


Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: COMPIT TR
ISIN-kod: SE0010921288
Orderbok-ID: 47MG
CFI: RSSXXR
FISN: COMPAREITN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 5 mars 2018
Sista handelsdag: 22 mars 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: COMPIT BTA
ISIN-kod: SE0010921296
Orderbok-ID: 47MH
CFI: ESNUFR
FISN: COMPAREITN/SH
Handelsperiod: 5 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 


Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 21 februari 2018.


Stockholm den 16 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se