Beslut vid extra stämma i Concent Holding AB (publ)

Stämman beslutade om att antaga ny bolagsordning med i huvudsak följande ändringar:

1. Antal aktier

Vid emission av stamaktier ska endast innehavare av dessa aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag. Vid emission av preferensaktier ska endast innehavare av dessa aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya stamaktierna.

2. Vinstutdelning

Vid vinstutdelning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp om två (2) kronor för varje preferensaktie och kvartal, dock högst åtta (8) kronor per år (”Preferensutdelning”).

Preferensaktierna ska utöver Preferensutdelning även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med ovan eller om den kvartalsvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger Preferensutdelningen, ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan Preferensutdelningen och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp (”Innestående Belopp”). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

3. Inlösen

För tiden efter den 1 januari 2017 äger styrelsen rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier. Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Lösenbeloppet ska uppgå till 95 kronor plus Innestående Belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie.

4. Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till återbetalning med ett belopp, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkt 7 per tidpunkten för likvidationen, jämt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till innehavarna av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.


Styrelsen


Runar Söderholm

Concent AB

Telefon: 070-090 14 35

Epost: runar.soderholm@concent.se

Tommy Marklund

Concent AB

Telefon: 070-870 77 00

Epost: tommy.marklund@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar