CONCENT AB (PUBL) HAR SLUTFÖRT FÖRHANDLINGARNA MED BC INVESTMENT AB OCH AVYTTRAR BARENTS CENTER

Concent AB (publ) (”Concent” eller ”Bolaget”) avyttrar projektet Barents Center till en kontant köpeskilling om 60 MSEK. Köparen är, som tidigare meddelats, BC Investment AB (”Köparen”). Utöver köpeskillingen kommer Köparen även lösa Bolagets koncernskuld till dotterbolaget Östermyra Bruk AB (publ) (”Östermyra Bruk”) om cirka 60 MSEK. Köparen ska därutöver tillse att det utestående obligationslånet i Östermyra Bruk AB (publ) återbetalas på tillträdesdagen. Tillträdet är villkorat av Köparens finansiering av förvärvet och ska ske så snart som möjligt dock senast 30 juni 2017.

Concent meddelade den 1 februari 2017 att avtal tecknats om att, genom dotterbolaget Östermyra Bruk, avyttra fastigheterna Patan 1 och 2 i Haparanda kommun och projektet Barents Center. Tillträdesdagen var ursprungligen satt till den 20 februari 2017. Concent meddelade vidare den 21 februari 2017 att diskussioner inletts, på initiativ från Köparna, avseende vissa planerade förändringar i den legala strukturen för förvärvet vilket medförde en senareläggning av tillträdet som var avsett att genomföras, efter kommunicerad förskjutning, till den 31 mars 2017. Bolaget meddelade den 31 mars 2017 att förhandlingarna fortlöpte tills vidare.  

Concent meddelar härmed att förhandlingarna med Köparen avseende den legala strukturen för förvärvet har slutförts. Avtalet ersätter tidigare ingånget avtal som offentliggjordes den 1 februari 2017 och som därefter på initiativ från Köparen omförhandlats den legala strukturen för förvärvet. Avtalet innebär att Köparen, på tillträdesdagen, erlägger en köpeskilling om 60 MSEK samt löser Concents koncernskuld till Östermyra Bruk som uppgår till cirka 60 MSEK. Köparen kommer i samband med avyttringen, tillse att det obligationslån om 200 MSEK plus ränta som emitterades av Östermyra Bruk den 12 september 2016 med förfallodag den 12 juni 2017 återbetalas på tillträdesdagen. Concent erhåller ingen tilläggsköpeskilling vilket är en väsentlig förändring från det tidigare avtalet.

Som en del av transaktionen förvärvar BC Investment AB vidare samtliga aktier i Concent Hotel AB från Concents helägda dotterbolag Concent Utveckling 3 AB. 

Barents Center har i dagsläget en uthyrningsbar area om ca 58 000 kvm och bygglov har sedan tidigare erhållits och markarbeten har genomförts. Arbetet med att färdigställa Barents Center har delats upp i två etapper; där färdigställande av första etappen beräknas ske i tredje kvartalet 2018.

BC Investment AB tillträder förvärvet så snart som möjligt dock senast den 30 juni 2017. Tillträdet är villkort av Köparens finansiering.

För ytterligare information kontakta:

Björn Sahlström

Styrelseordförande

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/4, 2017 kl. 08.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar