CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Concent Arsredovisning 2017Stockholm, 5 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Concent Holding AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017

I samband med upprättandet av årsredovisningen har styrelse och VD valt att göra ytterligare nedskrivningar av aktier i dotterbolag med ca 111 mkr. Denna nedskrivning fanns ej med i den bokslutskommuniké som bolaget publicerade den 27 februari. Nedskrivningen påverkar inte koncernens ställning eller resultat utan enbart moderbolaget.

Bakgrunden till styrelsens och VDs bedömning av att nedskrivningsbehov om totalt 239 mkr avseende aktier i dotterbolag förelåg per 2017-12-31 är huvudsakligen den kunskap som erhållits kring förutsättningarna och villkoren för fortsättningen av Barents center projektet, den under året genomförda strukturaffären, uppgörelsen med Preservia samt omständigheten att verksamheten i dotterbolaget Concent AB kraftigt minskat under året.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.concent.se samt i bifogade fil.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5/8, 2018 kl. 08:00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.