CONCENT HOLDING AB (PUBL):S DOTTERBOLAG ÖSTERMYRA BRUK AB (PUBL) KALLAR TILL SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Stockholm, 27 februari 2018

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra"), org.nr 556982-9178, har idag initierat ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras obligationslån emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK med slutlig förfallodag den 12 februari 2018 ("Obligationslånet"). Syftet med det skriftliga förfarandet är att obligationsinnehavarna ska ges möjlighet att godkänna Östermyras förslag om ändring av villkoren för Obligationslånet i syfte att möjliggöra slutförandet av Barents Center.

Obligationslånet föreslås huvudsakligen ändras enligt följande:

i)                    Den moderbolagsborgen som Concent har lämnat för Östermyras samtliga förpliktelser enligt Obligationslånet upphör. Upphörandet av Concents moderbolagsborgen föreslås vara ovillkorad.

ii)                   Obligationsinnehavarnas fordringar under Obligationslånet konverteras till nya preferensaktier i ett nybildat holdingbolag som vid konverteringstidpunkten äger samtliga aktier i Östermyra (”Holdingbolaget”). Konverteringen sker genom ett gäldenärsbyte varigenom Holdingbolaget övertar Östermyras skulder under Obligationslånet. De övertagna skulderna kvittas sedan till preferensaktier genom kvittningsemission.

Konverteringen av Obligationslånet till preferensaktier föreslås vara villkorad av dels i) att Östermyra har säkrat finansiering med ett belopp som garanterar byggstart, dels ii) att Concent även konverterar sin fordran på Östermyra per den 31 oktober 2017 om nominellt ca 49 MSEK till stamaktier i Holdingbolaget.

Preferensaktierna föreslås ge företräde vid vinstutdelning eller skifte i Holdingbolaget intill ett sammanlagt belopp motsvarande Obligationslånets nominella belopp vid konverteringstillfället plus upplupen ränta fram till och med 28 februari 2018. Eventuella medel som skiftas eller delas ut från Holdingbolaget därutöver föreslås delas 45/55 mellan preferensaktierna och stamaktierna. Envar preferens- och stamaktie föreslås berättiga till en (1) röst på Holdingbolagets bolagsstämma vilket innebär att preferensaktierna kommer att representera ca 83 procent av det totala antalet röster i Holdingbolaget efter konverteringen.

För att förslaget ska gå igenom förutsätts att obligationsinnehavare vilka representerar minst 2/3 av det nominella beloppet av Obligationslånet samtycker till föreslagna ändringar. Om sådant samtycke medges kommer ändringarna att få en bindande verkan för samtliga obligationsinnehavare och således med avseende på hela Obligationslånet.

Obligationsinnehavarna kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) AB:s, försorg och tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet har avslutats, vilket beräknas ske den 16 mars 2018, kommer Östermyra återkomma med information om resultatet av röstningarna samt närmare beräknad tidpunkt för genomförandet av konverteringen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/2, 2018 kl. 09.15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar