FÖRSÄLJNING AV PROJEKTPORTFÖLJ SAMT INFORMATION OM CONCENTS UTESTÅENDE SKULDER OCH OBLIGATIONSLÅN

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") har träffat ett avtal om en överlåtelse av i princip hela koncernens projektportfölj ("Transaktionen"). Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag ("Förvärvsbolaget") initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. Som en del i Transaktionen, som beräknas kunna genomföras under maj 2017, avser Förvärvsbolaget även att erbjuda befintliga större långivare i Bolaget samt obligationsinnehavarna under obligationslånen ("Obligationerna") upptagna av Bolagets dotterbolag Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) en möjlighet att delta i finansieringen av Förvärvsbolaget. JOOL Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med Transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fodringar mot Bolaget uppgående till ca 50 MSEK kronor till eget kapital i Förvärvsbolaget. Förvärvsbolaget avser nu att inleda arbetet med att resa finansiering i syfte att genomföra Transaktionen. Innehavarna av Obligationerna samt investerarna i lånen upptagna av Bolaget kommer inom kort att kontaktas av agenten, Intertrust (Sweden) AB, med vidare information om processen.

Fram till Transaktionens genomförande kommer Bolaget, som en del i uppgörelsen avseende Transaktionen, att tillhandahållas en likviditetsfinansiering om 37 MSEK genom vilket Bolaget kommer kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar förutom en fordran uppgående till 40 MSEK till tidigare huvudägare Mikael Fahlander.

Bolaget behåller projektet Barents Center, som enligt tidigare meddelad information avses avyttras till BC Investment AB, samt ytterligare ett fastighetsprojekt, Mantorps Ängar i Linköping vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför Transaktionen.

Bolaget har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia Fastigheter AB tar över ansvaret för projekten i Bålsta, Huddinge och Gävle. De tidigare ingångna projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en tilläggsköpeskilling om totalt 28 MSEK för samtliga tre projekt.

Transaktionen är förbehållen bolagsstämmans beslut samt godkännande från Bolagets större långivare och innehavarna av Obligationerna. Aktieägare representerande en majoritet av röster i Bolaget har förbundit sig att rösta för Transaktionens genomförande vid kommande bolagsstämma. Transaktionen är vidare villkorad av bland annat tillfredställande due diligence och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom kort där ytterligare information om Transaktionen kommer tillhandahållas.

Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett Transaktionen. Styrelsen i Bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att Transaktionen är den enda möjligheten för Bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Björn Sahlström

Styrelseordförande

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/4, 2017 kl.08.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar