KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 20 juni 2018 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 14 juni 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 14 juni 2018.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till viktor.isero@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 14 juni 2018 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. VD:s anförande samt information angående granskning av tidigare styrelseledamöters förvaltning.

8. Beslut om följande

a)       Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)      Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.

c)       Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt ovanstående punkter. Förslag kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 914 174 och antalet aktier till 84 214 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 2 151 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

____________________

Stockholm i maj 2018

     Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson
Styrelseordförande                                                                              
0733-977 325

Peter@futuregrace.se
 

Björn Sahlström
VD
070-600 00 90
Bjorn.sahlstrom@concent.se

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar