KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 24 april 2017 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 18 april 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 april 2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till viktor.isero@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 18 april 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Beslut om avyttring av projekt till Förvärvsbolaget kontrollerat av Jool Invest AB.
  7. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
  8. Avslutande av stämman.

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om avyttring av projekt till Förvärvsbolaget (punkt 6)

Förslagets huvudsakliga innehåll är att styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förslag till avyttring av huvuddelen av Concents projektportfölj till ett nystartat bolag (”Förvärvsbolaget”) initialt kontrollerat av Jool Invest AB. Som en del i transaktionen avser Förvärvsbolaget även att överta förpliktelserna under Concent Holding ABs samtliga lån i syfte att återbetala dessa. Jool Invest AB jämte andra bolag inom Jool-koncernen kommer i samband med transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fordringar mot Concent Holding AB uppgående till ca 50 MSEK till eget kapital i Förvärvsbolaget. Förvärvsbolagets finansiering av uppköpet bygger på ett tillskott av eget kapital om totalt 100 – 150 MSEK samt skuldfinansiering i form av en ny obligation om totalt ca 275 – 325 MSEK med en löptid om 3-4 år. Hela eller delar av projektportföljen kan komma att säljas vid intresse från utomstående aktörer.

Concent Holding AB (publ) behåller projektet Barents Center samt ytterligare ett projekt, Mantorps Ängar i Linköping, vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen. Vare sig obligationen i dotterbolaget Östermyra Bruk AB, Mikael Fahlanders fordran om 40 MSEK mot Concent Holding AB (publ) eller preferensaktierna i Concent Holding AB (publ) omfattas av den ovan beskrivna transaktionen.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Vidare förutsätts godkännande från långivarna enligt Concent Holding ABs samtliga lån. Transaktionen är även villkorad av bland annat tillfredsställande due diligence och finansiering.

Beslutsmajoritet enligt punkten 6

Giltigt beslut om avytring av projekten fordrar att förslaget biträds av aktieägare med enkel majoritet.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (punkt 7)

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkt 7. Förslag kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 914 174 och antalet aktier till 84 214 174, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie och 2 151 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

_____________________________

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/4, 2017 kl. 12.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar