KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Vid dagens årsstämma i Concent Holding AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beslutade om att balansera bolagets resultat, 41,9 MSEK, i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2017.

Val av styrelse och styrelsearvode m.m.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Peter Gustafsson och Björn Sahlström samt nyval av Peter ”PG” Gustafson. Peter Gustafsson omvaldes som styrelsens ordförande. Johan Kaijser valdes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om sammanlagt 300 000 kronor skulle utgå, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamot som inte är anställd.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se


Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20/6, 2018 kl. 16:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar