KONCERNBOLAGET ÖSTERMYRA BRUK AB (PUBL) KALLAR OBLIGATIONSINNEHAVARNA TILL INVESTERARMÖTE

Stockholm, 21 juni 2018

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra"), org.nr 556982-9178, initierade den 27 februari 2018 ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras obligationslån emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK med slutlig förfallodag den 12 februari 2018 ("Obligationslånet"). I korthet var syftet med det skriftliga förfarandet att obligationsinnehavarna skulle ges möjlighet att godkänna Östermyras förslag att konvertera obligationsinnehavarnas fordringar under Obligationslånet till nya preferensaktier i ett nybildat holdingbolag som vid konverteringstidpunkten skulle äga samtliga aktier i Östermyra ("Konverteringen"). Den 16 mars 2018 meddelade koncernen att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt Östermyras förslag. Konverteringen var villkorad av att Östermyra senast den 30 juni 2018 lyckats säkra finansiering med ett belopp som garanterade byggstart.

Östermyra får idag meddela att villkoret om finansiering inte uppfyllts vilket innebär att Konverteringen enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018 inte kommer att genomföras. Med anledning av detta kallar Östermyra obligationsinnehavarna till ett investerarmöte, som kommer att hållas per telefon den 2 juli 2018, där möjliga lösningar ska diskuteras. Obligationsinnehavarna kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) AB:s, försorg och tillsändas all nödvändig information för att kunna delta på investerarmötet.

Efter att investerarmötet hållits och Östermyra har utvärderat de möjliga lösningarna kommer Östermyra att återkomma med mer information om Obligationslånet och därmed även med information rörande framtiden för Barents Center.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21/6, 2018 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar