Årsstämma i Concentric AB (publ)

Aktieägarna i Concentric AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl. 16.00 på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

A.    RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 13 april 2012,
dels    anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Concentric AB, Box 95, 280 40 Skånes Fagerhult, per telefon 0433-324 00 eller per e-mail till info@concentricab.com, senast fredagen den 13 april 2012. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.concentricab.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 13 april 2012 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.     ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Verkställande direktörens redogörelse.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Beslut om:
       (a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
       (b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
       (c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2011.
9.    Beslut om antalet styrelseledamöter.
10.  Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn.
11.  Val av styrelseledamöter samt revisor
12.  Beslut om valberedning.
13.  Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14.  Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012).
15.  Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
16.  Beslut om
         (a)    bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,
         (b)    bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, samt
         (c)    överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012.
17.    Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen)

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2011 föreslår att Stefan Charette ska väljas till ordförande för årsstämman.


Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2011 om 2,00 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 24 april 2012. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 27 april 2012.


Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 – 11 på dagordningen)

I enlighet med beslut av årsstämman 2011 utsågs i oktober 2011 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012: Stefan Charette, ordförande (Creades AB), Johan Lannebo, (Lannebo Fonder), Frank Larsson, (Handelsbanken Fonder) och Göran Carlson (eget innehav). Valberedningen, som vid utgången av februari 2012 representerade cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande.
Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Vidare föreslås nyval av Martin Lundstedt, som bedöms ge styrelsen ett värdefullt tillskott. Joakim Olsson har avböjt omval. Stefan Charette föreslås omväljas som styrelsens ordförande.
Martin Lundstedt, född 1964, Scania, är medlem i verkställande ledningen och Executive Vice President, Head of Franchise and Factory Sales. Efter civilingenjörsexamen började Martin Lundstedt på Scania 1992 som trainee. Han inledde sin karriär som Production Engineer inom Engine Production och blev senare Manager för enheten. År 2001 blev Martin Lundstedt Managing Director för Scania Production Angers i Frankrike. Han återvände till Sverige 2005 och blev Head of Product Marketing och utsågs ett år senare till Senior Vice President Trucks inom Franchise and Factory Sales. Martin Lundstedt utsågs under år 2007 till Executive Vice President och ansvarig för Franchise and Factory Sales.
Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2013.
Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2013 förelås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.


Förslag till valberedningens sammansättning, m.m. (punkt 12 på dagordningen)


Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om tillsättande av valberedning i enlighet med följande riktlinjer.
Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per den 31 augusti varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad bereda de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot.
Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.
För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, och en aktieägare som kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt största ägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska den ledamot som utsetts av den aktieägare som inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen ska ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen.
Valberedningens uppdrag ska innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, beslut om arvoden till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorn samt därtill hörande frågor. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.


Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. Ingen bonus ska utgå om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.


Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012) (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen.
Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2012”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2012 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman.
För att kunna genomföra LTI 2012 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2012, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2012 ska ske tidigast 2015. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under punkterna 15 och 16 (c) på dagordningen), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem.


Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2012, i huvudsak baserat på följande villkor och principer.

1.    LTI 2012 ska inledningsvis omfatta 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen.

2.    För att delta i LTI 2012 måste deltagarna förvärva egna Concentric-aktier i marknaden senast den 21 maj 2012, med rätt för styrelsen att för enskilda därefter tillkommande programdeltagare senarelägga den sista dagen för förvärv till senast den 8 november 2012.

3.    Inom LTI 2012 får förvärv av Concentric-aktier för VD ske till ett värde av maximalt 50 procent av hans fasta årliga grundlön gällande från 1 januari 2012, och för övriga deltagare till ett värde av maximalt 20 procent av deras fasta årliga grundlön gällande från 1 januari 2012. Vid beräkning av det maximala antalet aktier varje deltagare får förvärva tillämpas en aktiekurs om 56,60 kronor, motsvarande genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade börskursen för Concentric-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 23 februari 2012 till och med den 7 mars 2012, avrundat till närmaste tio öre.

4.    Varje Concentric-aktie som förvärvas inom LTI 2012 berättigar deltagaren till två kostnadsfria personaloptioner vilka, efter en treårig inlåsningsperiod, berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per personaloption till ett pris av 45,30 respektive 67,90 kronor. Priset motsvarar 80 respektive 120 procent av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade börskursen för Concentric-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 23 februari 2012 till och med den 7 mars 2012, avrundat till närmaste tio öre.

5.    Varje Concentric-aktie som förvärvas inom LTI 2012 berättigar därutöver deltagaren till två kostnadsfria prestationsbundna personaloptioner (”Prestationsoptioner”) vilka, om vissa nedan angivna prestationskrav nås, berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per Prestationsoption till ett pris av 45,30 kronor. Priset motsvarar 80 procent av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade börskursen för Concentric-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 23 februari 2012 till och med den 7 mars 2012, avrundat till närmaste tio öre.

6.    Varje deltagare i LTI 2012 kan tilldelas maximalt fyra (4) personal- och Prestationsoptioner sammanlagt för varje förvärvad Concentric-aktie. Totalt kan högst 250 000 personaloptioner tilldelas inom LTI 2012, var och en berättigande till en (1) Concentric-aktie. Tilldelning av personaloptioner ska beslutas av styrelsen.

7.    Personaloptionerna ska ha en löptid om 39 månader och ska kunna utnyttjas för förvärv av Concentric-aktier under en tremånadersperiod från datumet för publicering av Concentrics rapport avseende första kvartalet 2015.

8.    En förutsättning för att deltagare ska ha rätt att utnyttja personaloptionerna är att denne, med vissa undantag som beslutas av styrelsen, förblir anställd inom Concentric-koncernen, samt behåller de förvärvade Concentric-aktierna under hela den treåriga inlåsningsperioden, således till och med dagen för utnyttjande av personaloptionerna.

9.    Styrelsen ska kunna besluta om förtida utnyttjande av personaloptionerna (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort antal aktier i Concentric att enligt tillämpliga regler skyldighet uppkommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förtida utnyttjande sker, med hänsyn till den prestation som uppnåtts vid tiden för det förtida utnyttjandet.

10.    Antalet Concentric-aktier som ska kunna överlåtas till deltagare i LTI 2012 omräknas till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande åtgärder med tillämpning av de sedvanliga omräkningsvillkor som gäller för de teckningsoptioner som föreslås enligt punkt 15 på dagordningen.

11.    Styrelsen ska besluta om de detaljerade villkoren för LTI 2012. Styrelsen ska ha rätt att göra avvikelser från eller justeringar av villkoren på grund av lokala regler och sedvänjor.

Prestationskrav
Den villkorade rätten att förvärva Concentric-aktier med utnyttjande av Prestationsoptioner är avhängig uppfyllandet av följande prestationskrav.

Den första Prestationsoptionen berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per Prestationsoption om Concentrics rapporterade vinst per aktie avseende räkenskapsåret 2014 når, eller överstiger 5,50 kronor.

Den andra Prestationsoptionen berättigar deltagarna att förvärva en (1) Concentric-aktie per Prestationsoption om Concentrics rapporterade avkastning på eget kapital når, eller överstiger, 20 procent genomsnittligen per år för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014.

Inget partiellt utnyttjande av Prestationsoptionerna får ske om prestationskraven uppfylls endast delvis.

Bemyndigande att ingå swapavtal
Concentrics leverans av aktier enligt LTI 2012 kan komma att ske genom att en tredje part levererar Concentric-aktier enligt ett swapavtal.

I enlighet med detta föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att ingå ett swapavtal avseende egna aktier. Således kan den finansiella exponeringen för LTI 2012 komma att säkras genom att Concentric ingår ett aktieswapavtal med en tredje part, varigenom den tredje parten åtar sig att i eget namn köpa och överlåta Concentric-aktier till deltagarna i LTI 2012.

Kostnader
LTI 2012 förväntas medföra kostnader på 1 075 000 kronor årligen för Concentric-koncernen givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2015. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 425 000 kronor årligen, baserat på ovanstående antaganden.

Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med denna punkt 14 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av minst hälften av de avgivna rösterna.
Förslag till beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Concentric AB, i enlighet med nedanstående förslag.

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman ska besluta om en riktad emission av 250 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i bolaget på i huvudsak följande villkor.

1.    Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Concentric AB, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 550 000 kronor.
2.    Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Concentric AB helägda dotterbolaget Concentric Skånes Fagerhult AB.
3.    Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2012 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
4.    Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 augusti 2015.
5.    Teckningsoptionerna ska ha en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, 2,20 kronor.
6.    De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
7.    Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Concentric AB önskar att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

Utspädningseffekt
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 250 000. Dessa aktier utgör 0,56 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier.
Om teckningsoptionerna hade varit fullt utnyttjade per den 31 december 2011 hade resultat per aktie för räkenskapsåret 2011 varit 3,96 kronor, jämfört med 3,98 kronor per aktie (före utspädning).

I händelse av att återköpta aktier, eller aktier överlåtna av en tredje part under ett swapavtal (i enlighet med punkterna 14 respektive 16 (c) på dagordningen), helt eller delvis överlåts till deltagarna i LTI 2012 istället för teckningsoptioner kommer utspädningseffekten att minska.

Överlåtelse av teckningsoptionerna
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2012 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2012 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2012.

Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med denna punkt 15 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår att beslut under denna punkt ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2012 enligt punkt 14 på dagordningen.

Förslag gällande förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkterna 16 (a) – (c) på dagordningen)
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 16 (a) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.
1.    Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm.
2.    Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3.    Förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpskurs och lägsta säljkurs.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt 16 (b) och (c) på dagordningen och därmed ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader för och möjliggöra leverans av akter inom ramen för LTI 2012.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 16 (b) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.
1.    Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt.
2.    Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3.    Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
4.    Överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpskurs och lägsta säljkurs, överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
5.    Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
6.    Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav genom att avyttra egna aktier, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, samt att täcka kostnader inom ramen för LTI 2012.
Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2012 (punkt 16 (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.
1.    Högst 250 000 aktier får överlåtas.
2.    Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2012, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2012.
3.    Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i LTI 2012 uppfyllts.
4.    Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2012.
5.    Aktierna ska överlåtas till det pris för förvärv av aktier som fastställs i enlighet med villkoren för LTI 2012.
6.    Betalning för aktier ska erläggas kontant inom tio bankdagar från det att deltagare påkallat utnyttjande av de personaloptioner som berättigar till förvärv av aktierna.
7.    Det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till deltagarna i LTI 2012 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för LTI 2012.
Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2012.
Majoritetskrav
Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 (a) och (b) på dagordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 (c) på dagordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med punkt 16 (c) på dagordningen ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2012 enligt punkt 14 på dagordningen.
C.     ÖVRIGT
Handlingar
Kopior av styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisors yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2011 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.concentricab.com från och med torsdagen den 29 mars 2012 och skickas till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om införande av LTI 2012 kommer att skickas till samtliga aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisors yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2011 kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Lena Olofsdotter, Concentric AB, Box 95, 280 40 Skånes Fagerhult.
Aktier och röster
Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Concentric 44 215 970. Concentric innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.


Stockholm i mars 2012
Concentric AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar