Concentric AB:s årsstämma den 24 april 2013

Concentric AB höll under onsdagen den 24 april 2013 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 29 april 2013. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2014.

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med oförändrade arvodesnivåer i jämförelse med föregående år. Styrelsens ordförande erhåller 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna erhåller 200 000 kronor. Därutöver erhåller ordföranden i ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet 50 000 kronor. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2013. Programmet riktar sig till upp till åtta ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2013 förväntas medföra kostnader på 0,8 Mkr årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2016. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 0,3 Mkr årligen baserat på ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2013, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2013 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,40 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2013 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2013 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2013.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2014, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, förbättra bolagets kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2013. Bolagets totala innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, eller att täcka kostnader inom ramen för LTI 2013. Överlåtelser sker antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2013 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

För ytterligare information, kontakta Lena Olofsdotter, koncerninformation, tel 0708-326 854.

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar