CONCENTRICS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Helåret 2012: Underliggande lönsamhetsförbättring trots nedgång under andra halvåret

  • Försäljningen minskade till 2 129 MSEK (2 283), hänförligt till lägre efterfrågan i de flesta av koncernens marknadssegment och regioner under andra halvåret 2012, även omfattande lagerneddragningar hos  Concentrics kunder.
  • Rörelseresultatet för helåret minskade till 253 MSEK (281), efter omstruktureringskostnader om 36 MSEK (0). Underliggande rörelseresultat samt rörelsemarginal uppgick till  293 MSEK (305) respektive 13,7% (13,4). 1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 155 MSEK (176), innebärande ett resultat per aktie före och efter utspädning om  3,51 SEK (3,98). Underliggande resultatet per aktie uppgick till 4,17 SEK (4,38). 1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt för helåret och uppgick till 298 MSEK (227), motsvarande 6,76 SEK (5,13) per aktie, vilket minskade koncernens nettoskuld till  0 MSEK (114).
  • Med bra resultat och god finansiell ställning som grund, föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 (2,00) SEK per aktie och förnyat mandat för återköp av egna aktier.

Fjärde kvartalet 2012: Stark kontroll av kostnader och kassaflöde vid lägre volymer

  • Försäljningen minskade till 431 MSEK (577), med fortsatt låg efterfrågan inom samtliga marknadssegment och regioner samt fortsatta lagerneddragningar hos kunderna.
  • Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (80), efter omstruktureringskostnader om 36 MSEK (0). Det underliggande  rörelseresultatet uppgick till  57 MSEK (80). 2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12 MSEK (60) innebärande ett resultat per aktie före och efter utspädning på 0,27 SEK (1,35). Det underliggande resultatet per aktie uppgick till 0,81 SEK (1,35). 2)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 108 MSEK (105), motsvarande 2,46 MSEK (2,37) per aktie.

1)  Det underliggande rörelseresultatet och vinst per aktie för helåret 2012 har justerats med omstruktureringskostnader på 36 MSEK för Skånes Fagerhult och 4 MSEK för andra poster av engångskaraktär.
2)  Det underliggande rörelseresultatet och vinst per aktie för det fjärde kvartalet har justerats med omstruktureringskostnader på 36 MSEK för Skånes Fagerhult och -5 MSEK för andra poster av engångskaraktär.
             

VD och Koncernchef, David Woolley, kommenterar rapporten för helåret 2012:
“Den globala nedgången i efterfrågan inom samtliga marknadssegment som noterades under tredje kvartalet, fortsatte även under det fjärde kvartalet, karaktäriserat av ett flertal neddragningar hos kunder samt lagerreduktioner hos större OEM-leverantörer. Detta har resulterat i minskad försäljning, valutajusterat, om 23% i fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Concentric fortsatte att möta den minskade efterfrågan med nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därvid har de underliggande rörelsemarginalerna i stort sett upprätthållits på 13,1%, vilket genererade ett kassaflöde från verksamheten på 108 MSEK vilket reducerade nettoskulden till 0 i det fjärde kvartalet. Medan marginalerna i Europa och Övriga världen var pressade under kvartalet, förbättrades de i  Nord- och Sydamerika jämfört med föregående år.Det fortsatt starka resultatet uppnåddes genom effektiv kontroll av kostnader och kapital genom Concentrics program för Business Excellence trots minskade aktivitetsnivåer.

Orderingången under fjärde kvartalet 2012 var något över försäljningen vilket kan indikera att slutkundernas efterfrågan har stabiliserats, samtidigt som några betydande ytterligare lagerjusteringar inte förutses från de större OEMs.

Av den senaste marknadsinformationen framgår att den faktiska försäljningen under andra halvåret ännu inte fullt ut återspeglats i tillverkningsprognoserna för motorer och utrustning för 2012. Vår ambition kvarstår att överträffa marknaden genom organisk tillväxt från vår ledande teknologi, som är inriktad på drivkrafter i marknaden som hårdare utsläppslagstiftning och ökad efterfrågan på bränsleeffektiva lösningar.”

    

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och Koncernchef), David Bessant (CFO), eller Lena Olofsdotter (Koncernkommunikation), tel: +44 121 445 6545 (E-mail: info@concentricab.com)

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar