CONCENTRICS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017

FJÄRDE KVARTALET

  •  Nettoomsättning: 503 MSEK (473) – upp 12% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–6%).
  •  Rörelseresultat: 108 MSEK (86) – en rörelsemarginal om 21,4% (18,2). Den underliggande rörelsemarginalen var 19,6% (17,4), justerat för omstruktureringskostnader och jämförelsestörande pensionsrelaterade poster. 
  •  Resultat efter skatt: 82 MSEK (64); resultat per aktie före utspädning om 2,08 SEK (1,57).
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten: 132 MSEK (100), som ett resultat av en effektivare hantering av rörelsekapitalet under det sista kvartalet. 
  •  Utdelning: Mot bakgrund av koncernens resultat och starka finansiella ställning kommer styrelsen att föreslå en utdelning om 3,75 SEK (3,50) per aktie och att nuvarande mandat för återköp av egna aktier förnyas.

HELÅR 

  •  Nettoomsättning: 2 104 MSEK (2 004) – upp 6% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–1%).
  •  Rörelseresultat: 404 MSEK (341) – en rörelsemarginal om 19,2% (17,0). Den underliggande rörelsemarginalen var 18,7% (16,8), justerat för omstruktureringskostnader och jämförelse-störande pensionsrelaterade poster. 
  •  Resultat efter skatt: 303 MSEK (246); resultat per aktie före utspädning om 7,54 SEK (6,01).
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten: 360 MSEK (409) – ned jämfört med föregående år, främst på grund av ett ökat rörelsekapital.
  •  Koncernens nettoskuld: 185 MSEK (300); skuldsättningsgrad på 21 % (35) främst på grund av pensionsomvärderingsvinster under året.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar bokslutskommunikén för fjärde kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet ökade med 12% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något högre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det fjärde kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år skedde för försäljning av produkter för medelstora och tunga lastbilar samt till marknaden för lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner.

Generellt kännetecknades 2017 av en stabil marknadsförbättring på våra fyra slutmarknader. Den största slutmarknaden för Concentric är fortfarande lastbilar, som svarar för 43% av koncernens omsättning, främst koncentrerat till Nordamerika och Europa. Den största försäljningstillväxten sågs inom klass 8-lastbilar i Nordamerika, i och med regionens återhämtning från en låg nivå 2015. Efterfrågan på medelstora och tunga lastbilar i Europa visade en stabil förbättring under 2017, i linje med trenden från föregående år. Förbättringar sågs också för entreprenadmaskiner och andra industriprodukter på samtliga geografiska marknader. Efterfrågan på lantbruksmaskiner förblev relativt låg, men samtidigt sågs vissa tecken på starkare efterfrågan på tyngre maskinutrustning, framför allt i Sydamerika. Indien blir allt viktigare för Concentric, och den allt starkare indiska ekonomin stödjer denna utveckling. Koncernens valutajusterade omsättning för helåret ökade med 6% jämfört med föregående år.

Effektivisering och förstärkning av verksamheten

Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. De främsta drivkrafterna är att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har underlättat för våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen, för att möta den ökande efterfrågan.

De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 resulterade i förväntade besparingar under 2017. CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet och helåret ökade till 21,4% (18,2) respektive 19,2% (17,0). Justerat för omstruktureringskostnader och pensionsrelaterade poster förbättrades rörelsemarginalen till 18,7% (16,8) för helåret.

Vi arbetar ständigt med att inhämta feedback från våra intressenter och vidta lämpliga åtgärder, och vi är mycket nöjda med enkätresultaten från 2017. Arbetet med att uppnå kontinuerliga förbättringar är en process som ständigt pågår, och vi har därför tydliga planer för verksamheten för både 2018 och på längre sikt.

Teknik: Snabbare utveckling av el- och hybridfordon och -maskiner

Concentrics ”Technology + Innovation = Sustainability” har aldrig känts så relevant som nu. Concentric har redan beprövad, världsledande teknik inom tunga dieselmotorer och hydrauliska system på marknaderna för lastbilar och industriapplikationer.

Lagstiftning som har drivit på utsläppsminskningar har varit ett återkommande tema under det senaste decenniet, och under 2017 trappade tillverkarna upp takten ytterligare för utvecklingen av el- och hybridfordon. Concentric offentliggjorde ett flertal nya viktiga ordrar på denna allt viktigare marknad, bland annat ordrar på eldrivna vattenpumpar, oljepumpar och elektrohydrauliska styrpumpar (EHS). Våra ingenjörer har lyckats kombinera vår hållbara, effektiva pumpteknik med höga prestanda med marknadsledande borstlösa likströmsmotorer och intelligenta styrsystem. Resultatet av detta är att Concentric ytterligare har stärkt sitt anseende inom teknik och innovationer genom att ta sig in på den växande marknaden för lågutsläppsfordon.

Vårt interna team och våra rådgivare arbetar löpande med att granska potentiella förvärv som kan stärka vårt teknikutbud och/eller vår geografiska närvaro bland våra globala kunder.

Utsikter

Orderingången under fjärde kvartalet tyder på att omsättningen under det första kvartalet 2018 kommer att bli något högre än under det fjärde kvartalet, även efter justeringen för färre arbetsdagar. Baserat på den ökade aktiviteten mot slutet av 2017 och den viktade marknadsstatistiken för våra slutmarknader ser vi goda möjligheter till ytterligare tillväxt 2018. En viktig drivkraft för detta är att avancerade tekniska lösningar för att minska utsläpp blir allt vanligare. I vår prognos för det kommande året bedömer vi att den starka efterfrågan på marknaderna för medelstora och tunga lastbilar kommer att bestå. Marknadsprognoserna för entreprenadmaskiner och industriprodukter ser också stabila ut. Den globala marknaden för lantbruksmaskiner är fortfarande under återhämtning, men från en jämförelsevis låg basnivå, vilket kan innebära att det finns ytterligare tillväxtpotential. Vi har ett fantastiskt, motiverat team på plats, och vi ser fram emot att möta de möjligheter och utmaningar som 2018 har att erbjuda. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (chef för Europa och övriga världen) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 klockan 08:00 CET. 

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar