CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Första halvåret 2013: Starkt resultat trots lägre aktivitetsnivåer

  • Försäljningen för första halvåret uppgick till 951 MSEK (1 206), en minskning med 17% valutajusterat - efterfrågan minskade inom de flesta marknadssegment och regioner jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för första halvåret uppgick till 133 MSEK (175) respektive 13,9% (14,6) 1)
  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till 81 MSEK (106) – Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,85 SEK (2,41) 1)
  • Kassaflödet för första halvåret uppgick till -135 MSEK (1), vilket inkluderar utdelning om 110 MSEK (88) samt ett negativt kassaflöde för förvärv av LICOS Trucktec GmbH (”Licos”) om 105 MSEK
  • Koncernens nettoskuld och skuldsättningsgrad för första halvåret uppgick till 622 MSEK (532) respektive 107% (81) – omräknat för oredovisade pensionsskulder och motsvarande uppskjuten skattefordran enligt IAS 19 1)

Andra kvartalet 2013: Sekventiell förbättring av försäljning och rörelsemarginal

  • Försäljningen under andra kvartalet ökade med 11% sekventiellt relativt första kvartalet, valutajusterat – en ökning med 13% efter justering för färre genomsnittliga arbetsdagar under andra kvartalet jämfört med första kvartalet
  • Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 502 MSEK (596), en minskning med 11% valutajusterat - efterfrågan minskade på de flesta marknadssegment och regioner jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för andra kvartalet uppgick till 74 MSEK (86) respektive 14,8% (14,5) 1)
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 44 MSEK (51) – Resultatet per aktie, före och efter utspädning, till 1,01 SEK (1,16) 1)
  • Starkt kassaflöde under andra kvartalet från den löpande verksamheten om 66 MSEK (53)

1) 2012 års jämförelsesiffror för rörelseresultat, resultat före skatt och periodens resultat har omräknats för tilläggen i IAS 19, Ersättningar till anställda, (se bilaga 1 för justerade resultaträkningar). Dessutom har även 2012 års jämförelsesiffror för nettoskuld och eget kapital justerats för tilläggen i IAS 19, Ersättningar till anställda, (se bilaga 3 för justerade balansräkningar).
2)
Det finns inga jämförelsesiffror eftersom avkastningen på eget kapital beräknas på rullande 12-månadersbasis och 2011 inte har justerats enligt de nya redovisningsprinciperna.

    
VD och Koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2013:

”Efterfrågan inom de flesta av våra marknadssegment och regioner har fortsatt att stabiliseras under andra kvartalet 2013 jämfört med de fallande försäljningsnivåer vi upplevde under andra halvåret förra året. Som ett resultat ökade både försäljningen och rörelseresultatet på sekventiell basis för andra kvartalet i rad.

Med beaktande av alla de insatser vi har gjort för den fortsatta konsolideringen av vår europeiska hydraulikverksamhet, är jag glad att kunna rapportera att vi har uppnått en stark bidragsökning i den sekventiella försäljningsförbättringen för andra kvartalet med stöd av Concentrics program för Business Excellence. Som ett resultat av detta ökade vår rörelsemarginal för andra kvartalet till 14,8% med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

När det gäller framtiden ökade försäljningen något för tredje kvartalet i rad, vilket indikerar att slutkundernas framtidstro fortsätter att stärkas. Nuvarande kundplaner tyder dock ännu inte på en tillräcklig underliggande tillväxt under andra halvåret för att nå upp till den senaste externa marknadsstatistiken, som viktad för koncernens marknadssegment och regioner förutspår en tillväxt på 2% på årsbasis. Trots det förblir vår ambition att överträffa marknaden genom vår ledande teknologi, som är inriktad på viktiga nyckelfrågor för våra kunder som hårdare utsläppslagstiftning och ökad efterfrågan på bränsleeffektiva lösningar.

Vi är mycket optimistiska inför de framtida fördelar som vår nya hydraulikfabrik i Hof, Tyskland, och förvärvet av Licos kommer att ge oss. Vi tror att ökningen av befintliga kontrakt hos globala lastbilstillverkare kommer att öka försäljningen av Licos elektromagnetiska kopplingar till vattenpumpar med 50% under den kommande treårsperioden och därmed göra det möjligt för dem att nå koncernens nuvarande marginalnivåer. Därutöver tror vi att det finns ytterligare tillväxtmöjligheter genom Concentrics nuvarande spridning geografiskt och på slutmarknaderna, såväl som genom att tillämpa kopplingstekniken på ännu fler av koncernens produkter och applikationer.”

     
För ytterligare information, kontakta:

David Woolley (VD och Koncernchef), David Bessant (CFO), eller Lena Olofsdotter (Koncernkommunikation), tel: +44 121 445 6545 (E-post: info@concentricab.com)

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera