CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Första kvartalet 2013: Måttlig sekventiell försäljningstillväxt

  • Försäljningen ökade valutajusterat med 7% sekventiellt relativt fjärde kvartalet 2012 en ökning om 3%, efter justering för fler arbetsdagar under kvartalet.
  • Försäljningen uppgick till 449 MSEK (610), en minskning med 23% valutajusterat minskad efterfrågan inom de flesta av koncernens marknadssegment och regioner.
  • Rörelseresultatet och rörelsemarginalen uppgick till 59 MSEK (89) respektive 13,0% (14,6). 1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 37 MSEK (55) resultat per aktie före och efter utspädning var 0,84 SEK (1,25). 1)
  • Den 31 mars uppgick koncernens nettoskuld och skuldsättningsgrad till 438 MSEK (466) respektive 69% (69) inkluderar tidigare ej redovisade pensionsskulder och motsvarande uppskjuten skattefordran. 1)

1)   2012 års jämförelsesiffror för rörelseresultat, resultat före skatt och periodens resultat har justerats för tilläggen i IAS 19, Ersättningar till anställda, (se bilaga 1 för justerade resultaträkningar). Dessutom har även 2012 års jämförelsesiffror för nettoskuld och eget kapital har justerats för tilläggen i IAS 19, Ersättningar till anställda, (se bilaga 2 för justerade balansräkningar).
2)   Det finns inga jämförelsesiffror eftersom avkastningen på eget kapital beräknas på rullande 12-månadersbasis och 2011 inte har justerats i enlighet med IAS 19.

                 
VD och Koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2013:

”Efterfrågan inom de flesta av koncernens marknadssegment och regioner tycks ha stabiliserats under första kvartalet 2013 jämfört med vad vi upplevde i slutet av förra året. Takten på kundernas neddragningar och lagerreduktioner hos större OEM-leverantörer har också minskat och som ett resultat ökade både försäljningen och rörelseresultatet på sekventiell kvartalsbasis.

Under första kvartalet införde Concentric nya produktionslinjer för avtal tecknade 2012 och fortsatte att konsolidera koncernens hydraulikverksamhet i Europa. Trots det har Concentric bibehållit rörelsemarginalerna jämfört med fjärde kvartalet 2012 om 13,0%. Det fortsatt starka resultatet uppnåddes genom effektiv kostnadskontroll med stöd av Concentrics program för Business Excellence.

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades negativt under kvartalet till följd av större skattebetalningar, omstruktureringskostnader och en negativ inverkan på rörelsekapitalet till följd av ovanligt starkt kassaflöde under fjärde kvartalet 2012. Dessutom inföll årets påskledighet under första kvartalet.

Orderingången under kvartalet översteg försäljningen något för andra kvartalet i följd, vilket tyder på att slutkunderna håller på att återfå framtidstron.

Den senaste officiella marknadsstatistiken indikerar en tillväxt om 2% för 2013, viktat över våra marknadssegment och är baserad på en betydligt starkare efterfrågan under andra halvåret 2013. Nuvarande kundplaner tyder dock inte på någon betydande förbättring av ordernivåerna ännu. Vår ambition är fortsatt att överträffa marknaden genom vår ledande teknologi, som är inriktad på nyckelfaktorer på marknaden som hårdare utsläppslagstiftning och ökad efterfrågan på bränsleeffektiva lösningar.”

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och Koncernchef), David Bessant (CFO), eller Lena Olofsdotter (Koncernkommunikation), tel: +44 121 445 6545 (E-post: info@concentricab.com)

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera