CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Första kvartalet 2015: God resultatutveckling stärks av valutavinster

  • Nettoomsättning för första kvartalet, exklusive Alfdex: 623 MSEK (496) – upp 1 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (+21 %) och förvärvet av GKN Pumps (+4 %)
  • Rörelseresultat för första kvartalet: 117 MSEK (77) inklusive negativ goodwill om 15 MSEK (0) som redovisades vid förvärvet av GKN Pumps – en rörelsemarginal om 18,8 % (15,5)
  • Resultat efter skatt för första kvartalet: 89 MSEK (53) – resultat per aktie före och efter utspädning om 2,10 SEK (1,20)
  • Koncernens nettoskuld för första kvartalet: 630 MSEK (343) – en skuldsättningsgrad om 84 % (40)


VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2015:

”Koncernens utveckling under första kvartalet 2015 stärktes ytterligare av betydande valutaomräkningsvinster på grund av den svenska kronans relativt svaga utveckling. Den underliggande tillväxten för första kvartalet 2015, justerat för valutaeffekter och förvärvet av GKN Pumps, ökade med 1 % jämfört med föregående år, vilket är i linje med den publicerade statistiken för våra slutmarknader. För de flesta slutmarknaderna är framtidsutsikterna för Nordamerika fortsatt goda, och trots att Europamarknaden var oförändrad uppnådde Concentric fortsatt strukturell tillväxt i samband med lanseringen av Euro VI-motorerna. Efterfrågan på marknaden för lantbruksmaskiner är dock fortsatt låg.

Koncernens underliggande rörelsemarginal för första kvartalet förbättrades till 16,3 % (15,5), till följd av den betydande valutaeffekten. Eftersom verkliga värden av förvärvade nettotillgångar i GKN Pumps-verksamheten var större än förvärvspriset, redovisades även negativ goodwill om 15 MSEK under första kvartalet, vilket ökade den redovisade rörelsemarginalen till 18,8%. Vi förväntar oss att integrationskostnader kommer att bokföras för GKN Pumps under andra kvartalet 2015 till ett värde som inte överstiger värdet av denna negativa goodwill.

Orderingången, som förväntas fullbordas under andra kvartalet 2015, var i linje med omsättningen för första kvartalet 2015. Detta indikerar att slutkundernas efterfrågan är fortsatt stabil.

Concentric står starkt, såväl ekonomiskt som operativt, och förväntas till fullo kunna utnyttja möjligheterna på marknaden.”

 
För ytterligare information, kontakta:

David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

 
Concentric AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Informationen i denna rapport är sådan som Concentric ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 klockan 8:00. Denna rapport innehåller information med uttalanden om framtidsutsikter för Concentrics verksamheter. Informationen är baserad på Concentric-ledningens nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser. Framtida faktiska utfall kan variera väsentligt jämfört med framtidsinriktad information som lämnas i denna rapport, bland annat på grund av ändrade förutsättningar i konjunktur, samt marknads- och konkurrenssituation.

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera