CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättning: 546 MSEK (518) – upp 4% jämfört med föregående år efter justering for valuta (+1%).
  • Rörelseresultat: 100 MSEK (85) – en rörelsemarginal om 18,3% (16,5).
  • Resultat efter skatt: 74 MSEK (60); resultat per aktie före utspädning om 1,83 SEK (1,46).
  • Stabilt kassaflöde från den löpande verksamheten: 78 MSEK (64), som ett resultat av en effektiv hantering av rörelsekapitalet.
  • Koncernens nettoskuld: 224 MSEK (513); en skuldsättningsgrad om 29% (63).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten for första kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för första kvartalet ökade med 4% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktiviteten speglade i stort en stabil förbättring på samtliga europeiska slutmarknader. Slutmarknaderna i USA var i stort sett oförändrade, även om försäljningen av hydrauliska produkter för entreprenadmaskiner åter visade tillväxt för första gången på sex kvartal. En tydligt ökad optimism noterades hos våra stora kunder under det första kvartalet 2017 jämfört med det andra halvåret 2016. Fortsatt uppbyggnad av lager i distributionskanalerna gör dock att efterfrågan bland slutkunder är fortsatt svårbedömd. 

Rörelsemarginal 
De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 har resulterat i förväntade besparingar under det första kvartalet 2017. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har fortsatt att bidra till ökad lönsamhet i koncernen, och rörelsemarginalen för det första kvartalet ökade till 18,3% (16,5). 

Teknologi
Nyligen deltog Concentric på International Fluid Power Exhibition (IFPE) 2017 där företaget presenterade ett stort antal pumpar, bland annat nyutvecklade produkter som en patenterad urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde och tryck, som fick mycket positiv respons.

Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen, vilket avspeglas i våra senaste framgångar på teknologiområdet:

  • Vi har framgångsrikt lanserat LICOS-kopplingsteknik för tvåstegs vattenpumpar på lastbilsmarknaden i USA tillsammans med en global tillverkare, och mogna volymer förväntas uppnås under 2017.
  • Vi har fått en beställning på elektriska oljepumpar för hybridtillämpningar från en global tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Produktionsstart planeras till det andra halvåret 2018.
  • Vi har ingått avtal med en global tillverkare av teleskoplastare, bom- och vertikalliftar om att tillverka kompakta hydrauliska kraftaggregat (HPU) med låg bullernivå för nästa generations utrustning för materialhantering. Produktionen påbörjades redan under det första kvartalet 2017.

Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder.

Utsikter
Orderingången, som förväntas ge omsättning under andra kvartalet 2017, var något högre än omsättningen för första kvartalet 2017. Den positiva efterfrågeutvecklingen på alla europeiska slutmarknader förväntas fortsätta. Marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 2% under 2017 jämfört med 2016. Concentric är fortsatt väl positionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 klockan 08:00 CET. 

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.