Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 19 april 2012

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om två kronor per aktie med avstämningsdag den 24 april 2012. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 27 april 2012.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson samt beslutade om nyval av Martin Lundstedt. Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman valde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2013.

Arvode till styrelsen ska utgå med något höjda arvodesnivåer i jämförelse med föregående år. Styrelsens ordförande erhåller 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna erhåller 200 000 kronor. Därutöver erhåller ordföranden i ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet 50 000 kronor. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt löpande räkning.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför kommande årsstämmor ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma och ska baseras på aktieinnehaven per den 31 augusti varje år. Riktlinjerna för valberedningens tillsättande gäller tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2012. Programmet riktar sig till åtta ledande befattningshavare inom Concentric som, förutsatt en egen investering i Concentricaktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentricaktier efter en treårig inlåsningsperiod.

De totala kostnaderna för Concentrickoncernen under löptiden för LTI 2012 förväntas uppgå till omkring 1 500 000 kronor årligen.

Emission av teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentricaktier för överlåtelse inom LTI 2012, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2012 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,56 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, förbättra bolagets kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2012. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, eller att täcka kostnader inom ramen för LTI 2012. Överlåtelser sker antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

Slutligen godkände bolagsstämman även att överlåtelse av bolagets egna aktier sker till deltagare i LTI 2012 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

Stockholm den 19 april 2012
Concentric AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar