Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 3 maj 2018

Concentric AB höll denna dag, torsdagen den 3 maj 2018, sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,75 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 7 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 11 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Bolagsstämman valde Kenth Eriksson till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2019.

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 560 000 (tidigare 540 000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 265 000 (tidigare 255 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 75 000 (tidigare 50 000) kronor och ledamot i ersättningsutskottet 30 000 (tidigare 0) kronor. Vidare beslutades att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 100 000 (tidigare 75 000) kronor och ledamot i revisionsutskottet 50 000 (tidigare 0) kronor. Beslutet innebär att den totala ersättningen till styrelsen (ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 2 195 000 kronor till 2 455 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Indragning av återköpta egna aktier

Bolagsstämman beslutade att dra in 840 900 av de egna aktier som bolaget har återköpt. Indragningen av aktier sker genom en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt en efterföljande fondemission som återställer aktiekapitalet. Besluten innebär sammantaget att antalet aktier i bolaget minskar med 840 900 och att bolagets aktiekapital ökar sammantaget med 213 kronor.

Prestationsbaserat incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2018. Programmet riktar sig till upp till 9 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.

LTI 2018 förväntas medföra kostnader på 1,1 miljoner kronor årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2021. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 0,5 miljoner kronor årligen, baserat på ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2018, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 140 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2018 kommer utspädningseffekten uppgå till 0,4 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2018 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2018 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2018.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2015-2018, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2015-2018 och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2015-2018. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2015-2018 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2018 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

Överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust

I enlighet med styrelsens förslag och i syfte att möjliggöra för en skatteförmånlig leverans av aktier till de deltagare i LTI 2018 som har hemvist i Storbritannien, beslutade bolagsstämman att bolaget ska ha möjlighet att erbjuda sådana deltagare att delta i en så kallad Joint Share Ownership Plan (”JSOP”). Leverans av aktier till deltagarna genom JSOP kommer inte att ändra några villkor i LTI 2018 och kostnaderna för JSOP kommer inte att innebära att de beräknade kostnaderna för LTI 2018 överskrids.

I syfte att möjliggöra genomförandet av JSOP, beslutade bolagsstämman om överlåtelse av egna aktier, vilka har återköpts av bolaget, till en för ändamålet uppsatt personalaktietrust, motsvarande det högsta antalet aktieoptioner som kan tilldelas deltagarna i JSOP. I enlighet med villkoren i ett joint share option-avtal, kommer dessa aktier sedan att ägas gemensamt av personalaktietrusten och respektive deltagare. Bolagsstämman beslutade att överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ändra bolagsordningen. Ändringarna består i huvudsak i att gränserna för antalet aktier i bolaget samt bolagets aktiekapital justeras. Vidare justerades gränserna för antalet styrelseledamöter i bolaget och en mindre justering gjordes på grund av att en lag bytt namn.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar