Bokslutskommuniké för 1997

CONCORDIA MARITIME AB Bokslutskommuniké för 1997 Concordia äger sju stora tankfartyg, byggda i mitten på 1970-talet. Förutom dessa, äger Concordia en produkttanker, två självlossande bulkfartyg och har chartrat in en VLCC och två medelstora tankfartyg tillsammans med Stena Bulk på 50/50 basis. Koncernens stortankers är kvalitetsmässigt jämförbara med många yngre fartyg. De är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Sedan november 1996 ingår det amerikanska rederiet Universe Tankships i koncernen. Universe, som ursprungligen byggde och drev Concordias nuvarande VLCC-flotta, ansvarar för drift och bemanning av större delen av fartygsflottan och tillser att kvaliteten bibehålls genom kontinuerligt underhåll utfört av stora och kvalificerade besättningar. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping. Concordia 1997 - Vinst före skatt MSEK 156,3 God fraktmarknad Det bästa årsresultatet hittills Avkastning på eget kapital 32% Styrelsen föreslår utdelning med en krona per aktie Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till MSEK 1.114,5 (735,8). Resultatet före skatt uppgick till MSEK 156,3 (11,4). I föregående års resultat ingick realisationsvinster vid försäljning av fartyg med MSEK 57,3. Under 1997 har inga försäljningar genomförts. Fraktmarknaden har utvecklats gynnsamt under 1997. Under december månad föll marknadsfrakterna kraftigt. Trots detta kunde prognosen om en vinst på MSEK 160, lämnad 1997-10-23, uppfyllas till 98%. Likviditet och finansiering Koncernens disponibla likvida medel, inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick på bokslutsdagen till MSEK 196,2 (146,9). Cirka 50% av fartygens kassaflöden har fortlöpande spärrats för att säkerställa återbetalning år 1999 av koncernens Private Placement-lån om MUSD 110, motsvarande MSEK 865. När koncernens disponibla likviditet uppgår till MUSD 25, motsvarande MSEK 197, stiger den del av kassaflödet som spärras från 50 till 75%. Denna nivå uppnåddes första gången under hösten 1997. Vid årsskiftet var MUSD 50 motsvarande MSEK 394 spärrade. Aktuella närståendetransaktioner Ett bolag inom Stena-sfären medverkade i finansieringen vid förvärvet av Universe Tankships under 1996 genom att tillhandahålla ett räntefritt lån om MUSD 22. Detta lån har slutamorterats med MUSD 2 under 1997. Balansomslutning Balansomslutningen ökade från MSEK 1.574,9 till MSEK 1.932,5 framför allt till följd av en högre dollarkurs. Dollarkursen var 7,87 1997-12-31 (6,87). Substansvärde Vid årsskiftet värderades fartygsflottan av fyra oberoende skeppsmäklerier. Genomsnittsvärdet på flottan enligt dessa värderingar uppgick till MUSD 231,8 (241,3) motsvarande MSEK 1.824 (1.658). Substansvärdet per aktie före latent skatt beräknas till SEK 46,37 (35,48) baserat på dessa värderingar. Motsvarande värde efter full konvertering uppgår till SEK 30,64 (23,73). Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 32% (23) och den justerade soliditeten, dvs inklusive beräknade övervärden i flottan, uppgick till 48% (42). Räntabiliteten på eget kapital har ökat till 32%. (4%). Fraktmarknaden 1997 - fartygens intäkter Årets första kvartal inleddes relativt svagt med fraktnivåer något över break- even för Concordias VLCC. Under sommarmånaderna började frakterna stiga för att sedan kulminera under oktober-november då intjäningen för våra VLCC uppgick till USD 35.000 per dag och för våra ULCC till USD 50.000 per dag. Under december sjönk VLCC marknaden till USD 15.000 per dag. Concordias VLCC hade en genomsnittlig insegling av USD 26.300 (19.600) per dag medan beräknad marknadsfrakt enligt Platou Ec. Research uppgick till USD 23.400 (15.900) per dag. Fraktmarknad 1998 - förutsättningar Skrotning och konvertering av fartyg till offshoreindustrin uppgick under 1997 till 14 stortankers medan 9 levererades. Kontrakterade VLCC under året uppgick till 40. Orderboken bestod vid årsskiftet av 71 stortankers varav 14 beräknas levereras under 1998. Även under 1998 förväntas det under vissa perioder uppstå brist på fartyg vilket kan möjliggöra fraktrater i nivå med 1997. Efter nedgången i december 1997 vände marknaden åter uppåt och VLCC- intjäningen hittills har varit USD 26.000 per dag. 1998 har således börjat på bättre nivåer än början på 1997. Concordias VLCC uppnår kostnadstäckning vid USD 20.000 per dag. Resultat för de första två månaderna 1998 beräknas uppgå till cirka MSEK 20 vilket kan jämföras med ett resultat om MSEK 8,7 för de tre första månaderna 1997. Teknisk drift och operation Concordias fartyg har fortsatt fungera på ett mycket tillfredsställande sätt, både tekniskt och operationellt. Därför efterfrågar våra kunder dem regelbundet för transporter i krävande regioner som Nordatlanten och Västafrika. Idag har Concordia gemensamt med Stena Bulk 24% av VLCC-marknaden i Västafrika till USA och Europa. Concordia har kunnat utnyttja uppgången i marknadsraterna maximalt då inga dockningar gjorts under 1997. Under 1998 planeras dockning av en ULCC, tre VLCC samt bulkfartyget Conveyor. I samband med dockningarna kommer även CAP- certifikaten - fartygens kvalitetsintyg - att förnyas. Vårt äldsta fartyg, Stena Convoy, har genomfört sina första resor lastad enligt Safe Loading System (SLS) vilket är ett krav för att fartyg mellan 25 och 30 års ålder skall få transportera olja. Detta kan ske genom lastning med hydrostatisk balans HBL, vilket är Concordias val, eller ombyggnad till segregerade ballast tankar SBT. Lastning enligt HBL innebär att vattentrycket på utsidan av skrovet överstiger oljans tryck i tankarna vilket förhindrar utflöde av olja i händelse av en grundstötning. Principen kallas för Hydrostatiskt Balanserad Lastning (HBL). Bortfallet av lastkapacitet uppgick till cirka 4%. Marine Safety Rating System - ytterligare kvalitetslyft för Concordia Concordia, som länge varit en stark anhängare till högre kvalitet och säkerhet inom sjöfarten, har påbörjat MSRS-klassning. MSRS står för Marine Safety Rating System som är en påbyggnad av ISO 9002-systemet och mäter bolagets säkerhetsutveckling. MSRS kräver att bolaget ständigt skall förbättra sitt säkerhetsarbete ombord och iland. För Concordia, med äldre välskött tonnage, innebär det även konkurrensfördelar att alltid gå i täten och fortlöpande höja kraven vad gäller kvalitet, säkerhet och miljöskydd. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning sker med en krona per aktie. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålles i Bankettsalen, Radisson SAS Park Avenue Hotel i Göteborg måndagen den 20 april 1998 kl 14.00. Årsredovisning för 1997 skickas till alla registrerade aktieägare och konvertibelägare i början av april. Concordia kommer att rapportera resultatet för det första kvartalet 1998 i samband med bolagsstämman den 20 april. Halvårsresultatet rapporteras den 20 augusti och niomånadersresultatet den 21 oktober. Bilagor: Resultaträkningar Balansräkningar Flerårsöversikt CONCORDIA MARITIME AB Lars Carlsson VD Frågor besvaras av Lars Carlsson 031 855003 alt. 0705 855101 eller av ekonomichefen Jan Erik Hammer 031 855046 alt. 0704 855046.

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar