Delårsrapport Concordia

VÅR POSITION NIOMÅNADERSRAPPORT FRÅN CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 30.9 1998 Vinsten från fartygsoperation MSEK 112,3 (92,8) Stark insegling för Concordias stortankers hittills under året: USD 28.100 (24.800) per dag för VLCC och 37.400 (31.200) för ULCC Sjunkande fraktmarknader sedan september. Helårsprognosen justeras därför från MSEK 130 till cirka 112 Substansvärde per aktie efter full konvertering SEK 28,29 (29,01) Fortsatt god fartygsdrift med låga kostnader och hög kvalitet Concordia äger sju stora tankfartyg byggda i mitten på 1970-talet. Förutom dessa äger Concordia en produkttanker och två självlossande bulkfartyg. Utöver de helägda fartygen har Concordia chartrat in en VLCC och två Aframaxfartyg tillsammans med Stena Bulk. Koncernens stortankers är kvalitetsmässigt jämförbara med många yngre fartyg. De är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning under de första nio månaderna uppgick till MSEK 893,7 (794,8). Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 112,3 (92,8). Det ger en vinst efter skatt per aktie om SEK 4,29 (3,57). Motsvarande efter full konvertering var SEK 2,65 (2,17). VLCC - lönsam operation i nischmarknad Under året har huvuddelen av Concordias VLCC (Very Large Crude Carriers) opererats i Atlanten med Västafrika som främsta lastområde. VLCC-marknaden med lastning i Västafrika och transport västerut, domineras av Concordias och Stenas VLCC som gemensamt har cirka 25% av marknaden. Närmaste konkurrent har cirka 13%. Vår dominans på marknaden har inneburit ökad utnyttjandegrad med mindre väntetid på last, vilket ökar flottans genomsnittliga intjäning. Intjäningen uppgick under perioden till USD 28.100 (24.800) per dag. För att täcka fartygens dags- och kapitalkostnader, krävs USD 20.000 per dag under 1998. ULCC - mycket lönsam fraktnivå Genomsnittlig intjäning för Concordias ULCC (Ultra Large Crude Carriers) Stena King och Stena Queen var under perioden USD 37.400 (31.200) per dag. Fartygen har sysselsatts mellan Arabiska Viken och Mexikanska Gulfen. För att täcka fartygens dags- och kapitalkostnader, krävs USD 25.000 per dag under 1998. Övriga fartyg Torrlastfartygen Kure och Conveyor sysselsätts med två långa kontrakt fram till slutet av år 2001 för Mitsubishi i Japan. Fartygen lastas med salt i Mexiko för Japan. Efter att fartygen lossats går de på nytt till Mexiko för att lasta salt. Produkttankern Stena Barbados fortsätter att sysselsättas av Texaco i Karibien under ett kontrakt som löper till år 2004. Dockningar Under våren dockades som planerat Stena Barbados, Conveyor samt Stena King. Intäktsbortfallet under dessa dockningar beräknas till MSEK 7,2 och belastar årets resultat medan avsättningar görs för varvskostnaderna så att dessa fördelas jämnt under perioden mellan dockningarna. En av Concordias VLCC kommer att dockas under den kommande tremånadersperioden. Under 1997 dockades inga av Concordias fartyg. Drift och operation Fartygen har fortsatt att drivas med mycket hög teknisk och operationell kvalitet. Inga oförutsedda driftsstopp har inträffat. Kontinuerligt underhåll och effektiv kostnadskontroll ligger till grund för att dagskostnaderna hållits på en fortsatt låg och stabil nivå. Concordias VLCC opereras till en kostnad av USD 10.000 per dag och ULCC till USD 12.000 per dag under 1998. SUBSTANSVÄRDE Concordia har löpande låtit värdera flottan var sjätte månad, vid hel- och halvårsskiften. För att tillgodose aktieägarnas behov av färsk information har vi nu gjort en extra värdering eftersom varvspriser och andrahandsvärden har sjunkit. Jämfört med årsskiftet har fartygsvärdena minskat med 15%. Substansvärdet oaktat latent skatt beräknades till SEK 41,05 (43,66) per aktie baserat på den värdering som gjordes av fyra oberoende skeppsmäklerier per 1998-09-30. Motsvarande efter full konvertering var SEK 28,29 (29,01). Kursen SEK/USD 1998-09-30 var 7,86 (7,59). LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick 1998-09-30 till MSEK 284,3 (1997-12-31 MSEK 196,2). I likhet med motsvarande period föregående år har investeringarna varit av ringa omfattning. MARKNADEN Balansen i fraktmarknaden har varit fortsatt god med kraftiga svängningar på fraktraterna. Under slutet av tredje kvartalet sjönk fraktmarknaden från nivåer om USD 33.000 per dag till som lägst USD 15.000 per dag för VLCC byggda på 70-talet. Huvudorsaken till den försämrade marknaden var oljebolagens fulla oljelager som minskade behovet av transporter med VLCC från Mellanöstern till Europa och USA. Under året har åtta VLCC skrotats eller konverterats till offshore-industrin samtidigt som tio VLCC har levererats. Efter periodens utgång har ytterligare två VLCC sålts till skrot samtidigt som tre marknadsförs på skrotmarknaden. Under kvarvarande del av 1998 kommer fyra fartyg att levereras från nybyggnadsvarven. Skrotningstakten förväntas öka som en följd av lägre fraktmarknad i kombination med hög medelålder på VLCC-flottan. I likhet med tidigare kommer dock Concordias fartyg, med sina förstklassiga kvalitetscertifikat, att fortsätta transportera olja i många år till. Fraktmarknaden T/C-net VLCC (TT) [REMOVED GRAPHICS] NÄRSTÅENDERELATIONER - chartersamarbete med Stena Bulk På 50/50 basis inbefraktas en VLCC och två Aframaxfartyg tillsammans med Stena Bulk. Utfallet för de första nio månaderna har varit en förlust om MSEK 22,7 varav Concordias del varit MSEK 11,3. Kontrakten för de båda Aframaxfartygen löper till februari respektive juni 1999. Kontraktet för VLCCn löper till oktober 1999. CONCORDIAAKTIEN Aktiemarknaden har varit utsatt för stora svängningar under året, med en kraftig nedgång under den senare delen. Rederiaktier har drabbats särskilt hårt på grund av den förväntade nedgången i fraktmarknaden. Concordias B- aktie, som vid årsskiftet hade en kurs på SEK 23,50, stod per 1998-09-30 i SEK 12,30. PROGNOS FÖR 1998 Till följd av nedgången i fraktmarknadsraterna beräknas sista kvartalet gå plus minus noll, dvs årsresultatet beräknas bli i nivå med niomånadersresultatet. Denna nivå baseras på en intjäning för Concordias VLCC med USD 24.000 per dag samt med USD 30.000 för ULCC, för resterande del av året. Dessa fraktnivåer är normalt sett vinstgivande men dockning och kostnader för omfinansiering belastar resultatet. Helårsprognosen motsvarar en vinst på SEK 4,13 per aktie och SEK 2,34 efter full konvertering. KÄNSLIGHETSANALYS En förändring i intjäningsnivån med USD 1.000 per dag för resterande del av 1998 innebär en påverkan på Concordias resultat om cirka MSEK 4. RAPPORTER Sedan flera år har Concordias rapporter fått höga betyg av Aktiespararna. Årsredovisningen för 1997 blev ensam förstapristagare. Concordias halvårsrapport 1998 fick, tillsammans med tre andra bolags halvårsrapporter, högsta poäng vid Aktiespararnas bedömning av börsbolagens delårsrapportering. Förra året var Concordia ensamt om att få full poäng. Årets utveckling ser vi som att intresset för god aktieägarinformation ökat. Helårsresultatet kommer att rapporteras den 9 februari 1999. Förutom presentationen av helårsresultatet utkommer Concordia med tre delårsrapporter. Frågor beträffande denna delårsrapport kan ställas till VD Lars Carlsson, tel 031-85 50 03 alt. 0705-85 51 01 eller ekonomichef Jan-Erik Hammer, tel 031-85 50 46 alt. 0704-85 50 46. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg den 21 oktober 1998 Lars Carlsson Verkställande direktör KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 9 mån 1998 9 mån 1997 Helår 1997 Genomsnittlig kurs SEK/USD 7,94 7,63 7,64 Nettoomsättning 893,7 794,8 1.114,5 ----------- ----------- ----------- Summa intäkter 893,7 794,8 1.114,5 Driftskostnader -491,1 -441,0 -626,1 fartyg Övriga externa kostnader -40,1 -33,3 -35,6 Personalkostnader -112,0 -95,5 -123,4 Planenliga avskrivningar -71,7 -70,7 -93,2 ----------- ----------- ----------- Summa rörelsekostnader -714,9 -640,5 -878,3 Rörelseresultat 178,8 154,3 236,2 Övriga ränteintäkter och 13,4 14,7 21,4 liknande poster Räntekostnader och liknande -79,9 -76,2 -101,3 poster ----------- ----------- ----------- Finansnetto -66,5 -61,5 -79,9 Resultat efter finansiella 112,3 92,8 156,3 poster KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 1998-09-30 1997-09-30 1997-12-31 Kurs SEK/USD på 7,86 7,59 7,87 bokslutsdagen Tillgångar Fartyg 1.148,8 1.198,6 1.218,7 Övriga 5,1 6,5 10,2 anläggningstillgångar Övriga 210,7 145,5 200,2 omsättningstillgångar Kassa och bank 87,5 425,2 503,4 ------------- ------------- ------------- Summa tillgångar 1.452,1 1.775,8 1.932,5 Eget kapital och skulder Eget 710,4 518,1 613,6 kapital Avsättningar 48,1 37,2 47,2 Långfristiga 609,7 1.145,9 1.175,0 skulder Kortfristiga 83,9 74,6 96,7 skulder ------------- ------------- ------------- Summa eget kapital och 1.452,1 1.775,8 1.932,5 skulder VÄRDEN PER AKTIE* (SEK) 1998-09-30 1997-09-30 1997-12-31 Vinst efter 4,29 3,57 6,23 skatt D:o efter full konvertering 2,65 2,17 3,68 Cash flow 6,88 6,47 9,72 D:o efter full konvertering 4,10 3,70 5,52 Eget 26,09 19,86 23,35 kapital D:o efter full konvertering 19,80 16,05 18,00 Substansvärde 41,05 43,66 46,37 D:o efter full konvertering 28,29 29,01 30,64 Börskurs på bokslutsdagen 12,30 27,50 23,50 *) Antal aktier är 27.221.806. Vid full konvertering ökar antalet aktier till 47.894.136. Definitioner: Se årsredovisning 1997 Övr. tank- och MSEK ULCC VLCC bulkfartyg Gemensamt Totalt Fraktin 218,2 434,7 240,8 893,7 täkter Resekostnader -67,9 -146,6 -178,5 -393,0 T/C (Time 150,3 288,1 62,3 500,7 charter resultat) Dagskostnader och administration -47,2 -98,1 -73,4 -31,6 -250,2 Resultat före 103,0 190,1 -11,0 -31,6 250,5 avskrivningar Avskrivningar -10,8 -58,1 -2,8 -71,7 Rörelseresultat 92,2 131,9 -13,8 -31,6 178,8 Finansn -66,5 etto Resultat efter 112,3 finansiella poster T/C USD per 37,400 28,100 dag Antal 2,0 5,0 fartyg ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00100/980930.pdf

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar