Niomånadersrapport

VÅR POSITION NIOMÅNADERSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 30.9 2001 · Resultat efter finansnetto MSEK 198,2 (131,6) · Intjäningen på VLCC fortsatt god tack vare fraktkontrakt · V-MAX-fartygen Stena Vision och Stena Victory levererade och sysselsätts på lönsamma tidsbefraktningskontrakt · Vinstprognosen för 2001 oförändrad: MSEK 250 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under de nio första månaderna uppgick till MSEK 959,6 (903,5). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 198,2 (131,6 vilket inkluderade en vinst vid fartygsförsäljning uppgående till 25,5). Vinst efter skatt per aktie SEK 4,08 (4,37). Motsvarande efter full konvertering är SEK 3,83 (2,67). Omsättningen fördelas geografiskt på följande marknader (i %): USA 32, Saudiarabien 28, UK 4, Sydafrika 9, Schweiz 11, Japan 6, Indien 7 och övriga 3. Fördelningen är baserad på respektive kunds hemland. VLCC Trots den svaga marknaden sedan april har Concordias VLCC (Very Large Crude Carriers), tack vare täckningar i form av fraktkontrakt och Freight Futures, bibehållit en god genomsnittlig intjäning, USD 31,000 (21,300) under de nio första månaderna. Tredje kvartalets intjäning var USD 29,600. För att täcka fartygens dags- och kapitalkostnader (lönsamhetsgränsen), krävs cirka USD 18.000 per dag under 2001. ULCC Fraktmarknadsnedgången drabbade Concordias ULCC (Ultra Large Crude Carriers) Stena King och Stena Queen under andra kvartalet med en intjäning om endast USD 14.400 per dag. Framförallt tack vare en god befraktning av Stena King i september har intjäningen förbättrats under tredje kvartalet till USD 28.000 per dag. Den genomsnittliga intjäningen under niomånadersperioden är USD 33.400 (27.600) per dag. Lönsamhetsgränsen för dessa fartyg är cirka USD 19.000 per dag. V-MAX Det första fartyget av Stena V-MAXtyp, Stena Vision, levererades i slutet av april och i slutet av juni levererades det andra fartyget Stena Victory. Båda fartygen har efter en första resa i spotmarknaden levererats till det amerikanska oljebolaget Sunoco på sina treåriga tidsbefraktningskontrakt. Stena Victory döptes den 10 oktober under en ceremoni i Rehoboth Beach, Delaware, USA, av statens guvernör, the Honorable Ruth Ann Minner. Fartygets gudmor uttryckte tillfredsställelse över V-MAX-konceptet som i hög grad ökar säkerheten på Delawarefloden. Övriga fartyg De självlossande saltfartygen Kure och Conveyor har sysselsatts på tillfredställande kontrakt. Conveyor återlevererades i enlighet med kontraktet i början av oktober och kommer att utrangeras och säljas. Resultatet av försäljningen beräknas ge ett litet överskott. Kures kontrakt fortsätter ytterligare ett år. Dockning Under tredje kvartalet har planerad dockning av en VLCC genomförts. Intäktsbortfallet för dockningen har belastat periodens resultat med MSEK 5. Totalt för niomånadersresultatet har intäktsbortfallet för dockningar uppgått till MSEK 40. Avsättningar för varvskostnaderna fördelas jämnt under perioden mellan dockningarna. Regelmässigt sker dockning ungefär vart tredje år. Drift och fartygsoperation Flottan har under perioden fortsatt att drivas med fokus på säkerhet och kvalitet med bibehållna låga kostnadsnivåer för den löpande fartygsdriften. Concordias fyra kvarvarande VLCC av Concordia Class opereras i hydrostatiskt balanserad lastning (HBL). HBL är ett skyddssystem som införts av FN-organet International Maritime Organisation (IMO) för fartyg över 25 år, vilket minskar riskerna för oljeutsläpp vid grundstötningar och andra skrovskador. Klassningssällskapens kvalitetssystem, CAP-klassning, som bl a anger verklig skrovstyrka utöver de grundläggande klassningskraven, har fått allt större betydelse vad avser befraktning av äldre fartyg. Detta gynnar Concordia som sedan länge genomför CAP-klassning av sina fartyg med högsta betyg. Eget kapital Eget kapital per aktie efter full konvertering är SEK 32,79 (25,20). Kursen SEK/USD 2001-09-30 var 10,66 (9,68). Likviditet och finansiering Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick 2001-09-30 till MSEK 337,8 (903,4) medan motsvarande belopp vid årsskiftet var MSEK 724,5 (699,9). I enlighet med finansieringsavtalet spärras viss överlikviditet på separat konto hos finansierande banker. Per 2001-09-30 var MSEK 43,4 spärrade. Koncernens fartygsflotta finansieras via en bankfacilitet på ett ursprungligt belopp om MUSD 165 som upptogs under våren 1999. Faciliteten amorteras löpande och uppgick vid periodens utgång till MUSD 145,6. Konvertibelt förlagslån Under år 2000 konverterades större delen av utestående konvertibellån till aktier och skulden minskade under 2000 från MSEK 237,7 till MSEK 65,6. Ytterligare konverteringar har genomförts hittills i år och konvertibelskulden har härvid minskat till MSEK 18,0. Lånet förfaller till betalning den 30 april 2002 och konvertering kan ske till och med den 1 april 2002. Konverteringar har inneburit att antalet aktier under året har ökat med 4.139.426 till 46.332.400. Investeringar Årets investeringar uppgår till MSEK 558 och avser de nu levererade fartygen Stena Vision och Stena Victory. Under tredje kvartalet gjordes inga investeringar. Det kan noteras att de nya fartygen nu utgör cirka 65 % av Concordias anläggningstillgångar. Närståenderelationer och chartersamarbete med Stena Bulk Chartersamarbetet med Stena Bulk omfattar ett flerårigt lastkontrakt motsvarande ungefär sysselsättningen av en VLCC. Concordias fyra VLCC och Stenas VLCC Stena Conductor seglar i pool där resultatet delas lika per fartyg. För att gardera inseglingen i VLCC poolsamarbetet med Stena Bulk, har två fartyg periodbefraktats och frakttermin tecknats som motsvarar kapaciteten för ytterligare 1,3 VLCC. Fraktterminskontraktet löper under hela 2001 och motsvarar en insegling på ca USD 36.000 per dag. Samarbetet med andra avdelningar inom Stena såsom Marknadsföring, Teknik, Finans, Bunker och Assurans fortsätter som tidigare. Stenas dotterbolag Northern Marine Management utför ship management för Concordias två ULCC-fartyg. Concordias dotterbolag Universe Tankships utför managementuppdrag för två av Stenas stortankers. Marknaden Tredje kvartalet inleddes med en fortsatt mycket svag marknad. Marknadsraterna för ULCC och VLCC låg runt USD 15.000 respektive USD10.000 per dag. I slutet av augusti började flera oljebolag att fylla på sina lager, som hade sjunkit till låga nivåer efter sommarens konsumtion. Marknaden för VLCC steg snabbt trots att OPEC minskade produktionen. Den 11 september utsattes New York och Washington för terrorattacker. Den tragiska händelsen fick en omedelbar effekt på olje- och tankmarknaden. Aktörer, som tidigare avvaktat med sina inköp, sökte snabbt täcka sina behov och detta drev upp efterfrågan på tanktransporter. När så OPEC uttryckte att medlemmarnas produktion skulle anpassas för att möta efterfrågan på olja, bröts den stigande trenden. Ett flertal analytiker bedömde att attacken skulle reducera den generella tillväxten i världen med minskad oljekonsumtion som följd. Priset på råolja sjönk till USD 20 per fat. Aktiviteten på tankmarknaden var fortsatt god och vid utgången av perioden var fraktraterna för ULCC cirka USD 40.000 per dag och för vår typ av VLCC cirka USD 25.000 per dag. För resten av året råder dock stor osäkerhet och det finns stor risk att marknaden kommer att utvecklas negativt på grund av den svagare världsekonomin samt effekterna av det spända läget i Mellanöstern. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00810/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00810/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar