Tremånadersrapport för Concordia Maritime

VÅR POSITION TREMÅNADERSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 31.3 1998 Fortsatt stark tankmarknad ger gott resultat Första kvartalets vinst MSEK 30.7 (8.7), MSEK 45 t o m april Fortsatt god fartygsdrift Oförändrad prognos för helåret, vinst MSEK 100 RESULTAT Koncernens vinst för första kvartalet uppgick till MSEK 30,7 (8,7). Omsättningen uppgick till MSEK 269,8 (230,7). SUBSTANSVÄRDE Substansvärdet per aktie efter full konvertering beräknas till SEK 31,51 (26,66) baserat på den värdering som gjordes av fyra oberoende skeppsmäklerier per 1997-12-31. Kursen SEK/USD var 7,98 per 1998-03-31 (7,59). LIKVIDITET Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick 1998-03-31 till MSEK 241,2 (1997-12-31 MSEK 196,2). Spärrade medel för återbetalning av koncernens dollarlån uppgick till MSEK 407,4 (246,7). OMFINANSIERING Under det första kvartalet fattades beslut om att förtidsinlösa det amerikanska Private Placementlånet på MUSD 110 och att utnyttja dagens gynnsamma kapitalsituation för att hitta en förmånligare finansieringsform. Under april månad skedde återbetalning av lånet och istället upptogs ett treårigt banklån om MUSD 70. FRAKTMARKNADEN Årets första månader har präglats av starkt varierande råoljepriser med spekulation och lageruppbyggnad som följd. Osäkerhet runt oljepriserna och Asien-krisen har bidragit till en viss oro runt tankmarknaderna men fraktraterna har bibehållits på en för oss gynnsam nivå. Våra VLCC har haft en genomsnittlig insegling av USD 25.900 (21.400) per dag och ULCC 28.700 (24.000) per dag under första kvartalet. Under april månad har inseglingen stigit till cirka USD 32.000 respektive 37.000 per dag. Breakeven nivån är fortsatt USD 20.000 för VLCC och 25.000 för ULCC. Årets första månader indikerar att prisfluktuationerna på råolja bidragit till ett ökat utnyttjande av tanktonnaget med spekulationsskeppningar som en viktig ingrediens, vilket bidragit till bättre lönsamhet än vad som annars varit fallet. En varm vinter har lett till lägre förbrukning av olja än under ett normalår. En positiv effekt av detta har varit att bunkerpriserna legat på en låg nivå vilket är värdefullt för konkurrenskraften för vår typ av fartyg med relativt hög bunkerförbrukning. KONTRAKT Ett mångårigt transportkontrakt med ett oljebolag som täcker sysselsättningen för en VLCC har förlängts med ytterligare två år och sträcker sig nu till början av år 2002. Fraktnivån är klart högre än dagens marknad. Därutöver har Stena Continent fraktats för ett kontrakt med konsekutiva resor från Västafrika till USA under resten av året med tillfredsställande lönsamhet. FARTYGEN Concordias fartyg har fortsatt att sysselsättas till lönsamma fraktnivåer och även tekniskt och operationellt har driften varit gynnsam. Under första kvartalet har Stena King dockats utan några negativa överraskningar med fortsatt högsta CAP certifikat - CAP 1. Under året planeras dockning och CAP- klassning av tre VLCC-fartyg. BERÄKNAT RESULTAT T O M APRIL Med en insegling om cirka USD 32.000 per dag för VLCC respektive 37.000 för ULCC har även utfallet för april varit bra. För årets fyra första månader, beräknas resultatet till cirka MSEK 45. UPPDATERING AV HELÅRSPROGNOS I årsredovisningen för 1997, lämnar styrelsen en helårsprognos för 1998 på MSEK 100. Första kvartalets resultat är MSEK 30,7 och en beräkning för april indikerar MSEK 45 för fyra månader. Styrelsen räknar med en säsongsmässig nedgång av fraktnivåerna som en följd av underhåll av raffinaderier i kombination med minskning av oljelager. Under sommaren kan marknaden åter komma att stiga. Totalt för året räknar styrelsen oförändrat med en vinst på MSEK 100. KÄNSLIGHETSANALYS För resterande åtta månader innebär en förändring av fraktraterna med USD 1.000 per dag en påverkan på Concordias årsresultat med cirka MSEK 13. Göteborg den 20 april 1998 CONCORDIA MARITIME AB Lars Carlsson, VD

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera