KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i Confidence International AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.
Tidpunkt: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 17.00.
Plats: Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57, Sundbyberg.

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före avstämningsdagen, torsdagen den 19 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast fredagen den 20 april 2012, klockan 16.00. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär finns även att tillgå på www.confidence.se

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt aktieinnehav och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos EUROCLEAR SWEDEN i god tid före avstämningsdagen, torsdagen den 19 april 2012. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2012.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut i fråga om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse

11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode

12. Val av styrelseledamöter och revisor

13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

15. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2
Nomineringskommittén föreslår Peter Forhaug som ordförande för stämman

Punkt 9b
Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

Punkt 10-12
Nomineringskommittén föreslår att;

a)    antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken utan suppleanter,
b)   styrelsearvode ska utgå med oförändrat belopp från föregående år; 120 000 kronor till ordföranden
och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
c)    ersättning till revisorerna ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
d)   följande personer väljs som ledamöter till styrelsen: Omval av Willi Persson samt Peter Forhaug
och Samir Taha. Nyval av Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.
e)    Val av revisor. Föreslår BDO Stockholm AB, Jörgen Lövgren t.o.m. årsstämma 2013            

Punkt 13
Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de [fyra] vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a)     stämmoordförande
b)     antal styrelseledamöter och suppleanter
c)     val av styrelseordförande
d)     val av styrelseledamöter och suppleanter
e)     styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
f)      arvoden till revisorerna
g)     i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14
Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet avser aktier motsvarande 9,3 % av aktiekapitalet, motsvarande ca 3,0 MSEK. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

HANDLINGAR
Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, från den 10 april 2012. Dessa handlingar sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i mars 2012

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar