Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från årsstämma 2012-04-25

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 godkändes och lades till handlingarna.
 • Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 25 225 484 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2012 ska vara 5 utan suppleanter.
 • Till styrelse 2012 omvaldes Peter Forhaug, Willi Persson, Samir Taha samt nyval av Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.
 • Till styrelsens ordförande valdes Peter Forhaug.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 • Huvudrevisor är auktoriserade revisor Jörgen Lövgren hos BDO Stockholm AB.
 • Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2013.
 • Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i Bolaget motsvarande högst 9,3 % av aktiekapitalet.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.
 • Stämman tackade de två avgående styrelseledamöterna, Lennart Preutz samt Per Edström, för deras förtjänstfulla arbete i bolaget och styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar