Nyemission övertecknad – Stort intresse för Confidence International AB

Nyemissionen i Confidence International AB (publ) har tecknats till 158,6 procent. Emissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 10 april 2015, har övertecknats och styrelsen har beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen om högst 5 200 000 aktier. Sammanlagt tillförs Bolaget därmed cirka 11,3 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 97,5 procent med stöd av teckningsrätter. Teckning utan stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 61,1 procent av företrädesemissionen, vilket innebär att emissionen sammanlagt tecknades till cirka 158,6 procent.

Med anledning av överteckningen i emissionen har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen, vilket innebär att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 mars 2015, har beslutat att emittera ytterligare 5 200 000 aktier till en emissionskurs om 0,35 SEK. Emissionen är fulltecknad genom överteckningen.

Genom företrädesemissionen tillförs Confidence cirka 9,5 MSEK och överteckningsoptionen tillför ytterligare cirka 1,8 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillför sammanlagt cirka 11,3 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som beskrivs i inbjudan till teckning av B-aktier i Confidence International AB (publ) under Villkor och anvisningar. Tilldelning av aktier inom ramen för överteckningsoptionen har skett med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med det av extra bolagsstämma beslutade mandatet. Vid tilldelning har möjligheten att bredda bolagets ägarkrets beaktats. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom företrädesemissionen och överteckningsoptionen ökar aktiekapitalet i Confidence med 11 283 508,95 SEK genom emission av 32 238 597 aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 59 277 194 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 20 747 017,90 SEK. 

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar