Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar rapport för perioden 1 jan - 30 jun 2007.


Under ledning av ny VD, Fredrik Hiort af Ornäs, har Confidence det senaste kvartalet genomfört ett stort antal aktiviteter för att säkra målet att klara såväl snabb organisk tillväxt, samt förstärkningar genom planerade förvärv. De starka indikationer vi nu har på att bolaget ska kunna infria sitt tillväxtmål för året gör att styrelsen för att kunna agera kraftfullt och snabbt beslutat att tidigarelägga denna halvårsrapport.

Styrelsen har också i separat release informerat om bolagets nya möjligheter och dess nya målbild, som sträcker sig fram till och med 2010.

Garantiåtaganden i Entry Systems, som daterar sig tillbaka till 2005, tynger fortfarande verksamheten och resultatet. Trots utlösta resultatgarantier 2006 och i samband med bokslutet 2006 gjorda nedskrivningar konstaterar vi idag att ytterligare reserveringar har gjorts i denna period  för att säkra slutförandet av tidigare åtaganden från 2005. Styrelsen har beslutat att inte processa med kunder eller leverantörer avseende historiska åtaganden.

Bolaget är mitt uppe i arbetet med att sälja sina fastigheter i Göteborg och England. Även i Stockholm planeras för mer ändamålsenliga lokaler, vilket kommer att leda till avyttring av den bostadsrättslokal som verksamheten idag bedrivs i. Samtliga dessa åtgärder kommer att leda till minskad extern finansiering och bindning av kapital, samtidigt som de frigör rörelsekapital med ett antal miljoner kronor. Dessa åtgärder förväntas vara genomförda under 2007.

Under kvartalet fortsätter bolaget att visa stark organisk tillväxt och fokus i verksamheten ligger på att öka försäljningen av spetsprodukter till omfattande kundgrupper. Fokusmarknader är större företag, kommuner och landsting, samt medlemsföretag inom partnerorganisationen Svensk Handel.

Koncernens installationskapacitet har efter perioden genom nationellt samarbetsavtal med tjänsteföretaget Relacom mångdubblats och blir rikstäckande på installation och service. Dessutom ger avtalet Relacom möjligheten att offerera Confidence Internationals produkter till Relacoms kunder över hela Sverige.

Confidence har introducerat en metod och helhetssyn för att skapa värde och oberoende hos kunderna. Den snabbt växande orderboken och basen av prospekts som genererats bekräftar att bolagets arbetsmetod och grundkoncept är efterfrågat av ett brett spektrum av kunder och att bolagets affärskoncept dessutom är unikt i säkerhetsbranschen.

Perioden i sammandrag:

 • Koncernens ackumulerade nettoomsättning för halvåret uppgick till MSEK 66,1 (43,4), en ökning 53 %
 • Koncernens nettoomsättning för 2:a kvartalet uppgick till MSEK 31,7 (23,9), en ökning med 33 %.
 • Periodens ackumulerade resultat före avskrivningar uppgick till MSEK 4,0 (4,5)
 • Resultat före avskrivningar för 2:a kvartalet uppgick till MSEK 2,3 (3,9)
 • Periodens ackumulerade resultat efter avskrivningar, finansnetto och skatt uppgick till MSEK -3,1 (2,3)
 • Resultatet efter avskrivningar, finansnetto och skatt för 2:a kvartalet uppgick till MSEK -3,1 (2,3)
 • Resultatet per aktie är SEK neg (0,02)
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till MSEK -0,7 (MSEK 4,5)
 • Soliditeten uppgick per balansdagen till 45 % (72 %).
 • Orderboken uppgick den sista mars till cirka MSEK 32 (MSEK 15)
 • Den kvalitetssäkrade offertstocken var den sista juni cirka MSEK 95 (MSEK 100)
 • Slutförhandlingar och due-diligence processer pågår för förvärv i UK

För mer information, kontakta:
Fredrik Hiort af Ornäs
VD, Confidence International
Mobil +46 (0)706 78 73 00     
fredrik.hiort@confidence.se

Mats Wahlgren
Informationschef, Confidence International 
Mobil +46 (0)708 59 18 75
mats.wahlgren@confidence.se

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar