Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 augusti 2002

Aktieägarna I ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 augusti 2002 klockan 17.00 i The Summit, Hightech Building, Sveavägen 9-11, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 26 juli 2002, dels senast klockan 16.00 fredagen den 2 augusti 2002 anmäla sig hos bolaget under adress ConNova Group AB, Box 231, 591 23 Motala eller per fax 0141-564 24 eller via e-post info@connova.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 26 juli 2002, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om styrelseändring innebärande att Anders Ericsson tillträder styrelsen 8. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning innebärande (i) firmaändring från ConNova Group AB till Labs2 Group AB samt (ii) ökning av kapitalgränserna 9. bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av högst 15 000 000 nya aktier, vilket beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar 10. Stämmans avslutande Styrelsens förslag och handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 31 juli 2002 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Motala i juli 2002 ConNova Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar