Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 14 april 2000 klockan 10.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 april 2000, - dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 10 april 2000 klockan 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB tisdagen den 4 april 2000, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Anmälan till stämman Anmälan om deltagande på stämman kan ske skriftligt till Box 231, 591 23 Motala eller per telefon 0141-23 76 20 eller fax 0141-564 24 eller via e- post (info@connova.se). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Förslag till dagordning 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Godkännande av dagordning för stämman. 4.Val av två justeringsmän. 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7.Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8.Behandling av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan). 9.Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman. 11.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (se nedan). 12.Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan). 13.Styrelsens förslag om att uppta ett förlagslån om nominellt högst 5.000 kronor genom emission av skuldförbindelser förenade med högst 200.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan). 14.Ändring av bolagsordningen med anledning av utökning av bolagets verksamhetsområde (se nedan). 15.Stämmans avslutande. Utdelning (ärende 8) Styrelsen föreslår att någon utdelning för verksamhetsåret 1999 inte lämnas. Val av styrelse, arvoden till styrelse och revisor (ärende 11 och 12) Förslag till val av styrelse avses meddelas i god tid före stämman. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 50.000 kronor för ordföranden och 25.000 kronor vardera för resterande styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning för revisorernas resterande mandattid, d v s tre år. Incitamentsprogram (ärende 13) Aktieägare som tillsammans representerar cirka 18 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Beslutet innebär i sammandrag följande: Styrelsen föreslår att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt högst 5.000 kronor genom emission av högst ett skuldebrev om nominellt 5.000 kronor förenat med sammanlagt högst 200.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget, envar om nominellt 50 öre. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om fem procent under löptiden från och med den 5 maj 2000 till och med förfallodagen den 30 september 2000. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden fr o m den 1 januari 2002 t o m den 31 december 2002. Lösenkursen skall fastställas till marknadsmässigt belopp baserat på att en marknadsmässig premie för varje optionsrätt erlägges vid teckning av förlagslånet. Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 100.000 kronor motsvarande cirka 4,3 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Det totala antalet utestående optionsrätter motsvarar vid full teckning cirka 7,3 % av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget ConNova Systems AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda anställda, vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner i ConNova Group-koncernen i Sverige och utomlands att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ("optionsrätterna") på marknadsmässiga villkor. Stämman föreslås godkänna Dotterbolagets vidareöverlåtelse av optionsrätterna enligt ovan. Vad gäller anställda i utlandet förutsätts därvid dels att förvärv av optionsrätter lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anställda, styrelseledamöter och nyckelpersoner kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i tre kategorier. Kategori 1 avser ledningsgruppen i ConNova Group-koncernen samt styrelseledamöter i ConNova Group AB som vardera skall garanteras tilldelning av 7.000 optionsrätter och högst få förvärva 10.000 optionsrätter. Kategori 2 avser nyckelpersoner knutna till koncernen som branschspecifika strategiska rådgivare, vilka vardera skall garanteras tilldelning av 7.000 optionsrätter och högst få förvärva 10.000 optionsrätter. Kategori 3 avser samtliga övriga anställda i ConNova Group-koncernen som vardera skall garanteras tilldelning av 1.500 optionsrätter och högst få förvärva 10.000 optionsrätter. Verkställande direktören och eventuellt avgående styrelseledamöter äger inte rätt att förvärva optionsrätter. De optionsrätter som inte förvärvas av anställda och ledande befattningshavare samt styrelseledamöter och nyckelpersoner enligt ovan, skall Dotterbolaget behålla för försäljning på marknadsmässiga villkor till personer som senare erhåller tillsvidareanställning, styrelseuppdrag eller uppdrag som branschspecifika strategiska konsulter i ConNova Group- koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram och därför avses på marknadsmässiga villkor överlåtas till personer som är anställda, styrelseledamöter eller branschspecifika strategiska rådgivare i ConNova Group AB eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen och behov av kvalificerade konsulttjänster genom att uppmuntra anställda, vissa styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till ett ägarintresse i bolaget. Förslaget omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m., och antas endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Ändring av bolagsordningen (ärende 14) Med anledning av utökning av bolagets verksamhetsområde föreslås att paragraf tre i bolagsordningen skall ha följande lydelse: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet eller utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, radiokommunikationssystem, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem och kundhanteringstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet." Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 31 mars 2000 och styrelsens fullständiga förslag från och med den 7 april 2000 att finnas tillgängliga hos bolaget, Box 231, 591 23 Motala, och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Motala i mars 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00330/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar