ConNova genomför riktad nyemission om 109 MSEK.

ConNova genomför riktad nyemission om 109 MSEK. Vid milleniets första extra bolagsstämma som hölls idag godkändes styrelsens emissionsbeslut av den 15:e december, 1999. Detta innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att en riktad nyemission av 1.200.000 aktier genomförts. Syftet med nyemissionen är att stärka den finansiella ställningen för att möjliggöra ConNovas fortsatta expansion inom nya marknadssegment. Avsikten är att samtidigt öka det institutionella ägandet i bolaget. Hela emissionen som är fulltecknad, har placerats hos finansiella institutioner, av vilka mer än hälften är utländska. Emissionskursen har fastställts till 91 kronor per aktie, vilket innebär att ConNova tillförs sammanlagt cirka 109 miljoner kronor, före emissionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 4% jämfört med stängningskursen 15 december 1999. Det totala antalet utestående aktier i ConNova uppgår efter emissionen till 4.414.400. Emissionen medför en utspädning - före utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram - motsvarande cirka 27% av antalet aktier efter nyemissionen i ConNova. Enskilda Securities AB agerar som rådgivare till ConNova i samband med transaktionen. ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finansdirektör ConNova Group telefon +46 141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar