Emission av skuldebrev

Styrelsen för ConNova Group AB beslutade idag, den 18 maj 1999, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av skuldebrev förenade med 150.000 avskiljbara optionsrätter. Emissionen, som riktas till anställda och styrelseledamöter i bolaget, behandlades vid årets ordinarie bolagsstämma, är ett led i bolagets personalfilosofi och syftar till att stärka de anställdas och styrelseledamöternas ägarengagemang i bolaget. Den högsta garanterade tilldelningen till anställda och styrelseledamöter uppgår till 20.000 optionsrätter och den lägsta garanterade tilldelningen till 1.000 optionsrätter. Teckning av aktier enligt optionsrätterna kan ske under hela kalenderåret 2001 varvid högst 150.000 nya aktier kan tillskapas motsvarande 4,7 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Emissionskursen för skuldebreven med vidhängande optionsrätter har fastställts utifrån en marknadsvärdering. Om företagen ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera tjänster och affärsstödsystem åt multimediaoperatörer som hanterar betal-TV, Internet och telefonitjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa. ConNovas kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Kontaktperson Björn Persson, VD, ConNova Group AB, tel +46 141 23 76 01 email: bp@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar