Resultatrapport Januari - September 1999

Resultatrapport Januari - September 1999 Verksamhet under perioden Det tredje kvartalet har utmäkts av fortlöpande leveranser samt av försäljningsarbete gentemot gamla och nya kunder. Större nya order har försenats bland annat på grund av att kunderna inte är benägna att ta nya system i drift före milleniumskiftet. Intäkterna under tredje kvartalet. uppgick till 5,7 MSEK, 14% högre än föregående år (5,0 MSEK) och resultatet till -8,1 MSEK (-5,9 MSEK). Intäkterna för hela niomånadersperioden var 22,9 MSEK, 60% högre än för motsvarande period 1998 (14,3 MSEK). Alla utvecklingskostnader har tagits direkt över resultatet. Genom bolagets huvudägare har ConNova på ett för aktieägarna fördelaktigt sätt säkrat en tillfredställande likviditet för den nuvarande verksamheten. Bolaget befinner sig också i förhandlingar om ytterligare finansiering för en planerad expansion inom nya marknadssegment. Konkreta diskussioner med ytterligare kunder om systemleveranser löper planenligt. Under perioden har huvudprodukten BizManagers lämplighet för andra marknadssegment än TV undersökts, med positivt resultat. Ett viktigt strategiskt samarbetsavtal har ingåtts med Sema Group. BizManager har under året emottagits mycket väl av marknaden och fått två hedersutmärkelser vid en billingmässa i London. Systemet har en tid använts i operativ drift. Inom kort kommer ConNova att få väsentligt starkare referenser för BizManager, när en av Europas större kabeloperatörer tar systemet i drift. Detta kommer att förbättra ConNovas konkurrenskraft ytterligare. Värdet av orderstocken uppgick vid periodens utgång till 26,4 MSEK (34,9). Orderingången under de tre första kvartalen uppgick till 17,6 MSEK (34,6). Nya order under 1999 har i allt väsentligt avsett system för leverans inom 6-12 månader. Order under 1998 avsåg huvudsakligen uppdrag med en löptid på 3-5 år. Koppling mot web och WAP Under perioden har version 2.0 av BizManager lanserats, som bland annat innehåller koppling till web och WAP, samt ytterligare funktionalitet för marknadsföring. Övrig produktutveckling har framför allt avsett utökad funktionalitet i BizManager, direkt kopplad till pågående kundleveranser. Resultat och likviditet Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 22,9 MSEK vilket är en ökning med 60 % jämfört med motsvarande period 1998 (14,3 MSEK). Resultatet uppgick till -21,6 MSEK (-24 MSEK). [REMOVED GRAPHICS]Intäkter samt resultat före produktutveckling och goodwillavskrivning, kvartal för kvartal Kostnaderna för perioden uppgick till 44,2 MSEK (38,8 MSEK), varav 14,2 MSEK avsåg intern produktutveckling (15,5 MSEK) och 1,9 MSEK goodwill-avskrivningar (1,9 MSEK). De ökade kostnaderna hänför sig framför allt till satsningar på marknadsföring och försäljning. ConNova fortsätter att belasta resultatet med samtliga kostnader för produktutveckling i takt med att dessa uppstår. Likvida medel uppgick till 143 TSEK vid utgången av september. Bolaget har beviljade krediter på 19,9 MSEK vilka ej utnyttjades per 30 september. Organisation Fokuseringen på marknadsföring, försäljning och leverans av system har lett till en fortsatt omfördelning av resurser från generell produktutveckling till kundorienterade uppgifter. Bolaget hade vid utgången av perioden 59 anställda (53). De försäljnings-relaterade resurserna har ökat väsentligt Resten av året Resultatet för helåret beror till en icke obetydlig del på orderingången under de sista månaderna. Prospectstocken har potential för en god orderingång men vi har sett tendenser till försenade order vilket skulle leda till att intäkterna för helåret och därmed resultatet kan bli lägre än förväntat. Ledningen bedömmer att den goda marknads-utvecklingen och det positiva mottagandet av BizManager ger ConNova stora möjligheter till inbrytningar på andra segment än TV. Detta bekräftas inte minst av det avtal som nyligen ingåtts med Bredbandsbolaget. För att möjliggöra en expansion inom dessa nya områden har ledningen initierat förhandlingar avseende ytterligare kapitalisering. Samtidigt har ConNova inlett diskussioner avseende strategiska partnerskap som bedöms kunna möjliggöra en snabbare tillväxttakt. Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Resultaträkning Jan t o m Jan t o mJan tom Jan tomJan tom Sept Sept Dec Sept Sept TSEK 1999 1998 1998 1999 1998 Rörelsens intäkter 22 911 14 285 24 998 1 346 2 068 Övriga externa kostnader -20 986 -18 080-26 106 -4 341 -2 675 Personalkostnader -20 711 -18 126-24 268 -5 197 -3 660 Avskrivningar på materiella -2 527 -2 592 -3 470 -318 -280 och immateriella anläggningstillgångar Rörelsens kostnader -44 224 -38 798-53 844 -9 856 -6 615 Resultat före finansiella -21 313 -24 513-28 846 -8 510 -4 547 poster Finansnetto -271 559 607 25 560 Resultat före -21 584 -23 954-28 239 -8 485 -3 987 bokslutdispositioner Koncernens balansräkning 1999-09-30 1998-12-31 TSEK Goodwill 19 626 21 519 Immateriella 318 439 anläggningstillgångar Materiella 1 556 1 768 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 21 500 23 726 Kortfristiga fordringar 8 615 7 933 Likvida medel 143 9 183 Summa omsättningstillgångar 8 758 17 116 SUMMA TILLGÅNGAR 30 258 40 842 Eget kapital 14 817 29 231 Räntebärande skulder 5 150 0 Icke räntebärande skulder och 10 291 11 611 avsättningar SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 258 40 842 Kassaflödesanalys TSEK Koncernen Jan - SeptJan - Sept 1999 1998 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av -19 057 -21 362 rörelsekapital Förändring av -2 002 4 695 rörelsekapital Kassaflöde från den -21 059 -16 667 löpande verksamheten Kassaflöde från -301 -329 investeringsverksamheten Kassaflöde från 12 320 0 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde -9 040 -16 996 Likvida medel vid 9 183 29 690 periodens början Likvida medel vid 143 12 694 periodens slut Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer ConNova utvecklar, marknadsför och levererar system för betaltjänstadministration samt bedriver på uppdragsbasis kundtjänst för betal TV operatörer i Europa. Bland kunderna finns Radiotjänst i Kiruna, Tele Danmark, Bredbandsbolaget, SVT Europa, Senda, Sci Fi Channel, Chineese Channel, Stjärn-TV m.fl. ConNova har levererat konsulttjänster och system till betaltjänstoperatörer under drygt 15 år. ConNova Group är sedan den 9 december 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Adresser och bolagsuppgifter ConNova Group AB Tel: 0141/237600 Box 231 Fax: 0141/56424 Platensgatan 1 E-mail info@connova.se 591 23 MOTALA www.connova.se Org nr 556 423-7716 Ytterligare information För ytterligare information kontakta Björn Persson, VD Roger Persson, finansdirektör Telefon 0141/237601 Telefon 0141/237653 email bp@connova.se email rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar